วันอาทิตย์, 2 ตุลาคม 2565

พช.ขอนแก่น /จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น ครั้งที่ 6/2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น (ชั้น 2) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 6/2563 โดยมีที่ปรึกษาพัฒนาการจังหวัดขอนแก่น (นายปรีชา พรหมบุตร) ร่วมประชุมด้วย เพื่อรับทราบและนำข้อราชการจากจังหวัด/กรมฯ ไปปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และติดตามสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ซึ่งการประชุมในวันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมใจแต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยโทนสีเหลือง เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยรณรงค์สวมใส่ตลอดเดือนกรกฎาคม 2563
ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากเป็นการติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด/กรมฯ และการวางแผนการปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 4 พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น ยังได้เน้นย้ำกับทุกอำเภอในประเด็นสำคัญ อาทิ (1) การส่งเสริมช่องทางการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ ด้วยแนวคิด “ดิจิทัล : นำการผลิตและการตลาด” โดยใช้หลัก 4M (Management Materials Money Market) (2) การประชาสัมพันธ์และรายงานผลการทำ MOU สวมใส่ผ้าไทยกับหน่วยงานต่าง ๆ และองค์กรเครือข่ายในพื้นที่ อย่างต่อเนื่อง และ (3) การบูรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของกรมฯ และของจังหวัด โดยอิงข้อมูลจาก จปฐ.