วันอาทิตย์, 24 กันยายน 2566

ส.ป.ก.ประชุมรับฟังนโยบายแนวทางทิศทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้กับปฏิรูปที่ดินจังหวัด 8 จังหวัด

วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมรับฟังนโยบายแนวทางทิศทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ให้กับปฏิรูปที่ดินจังหวัด 8 จังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้ตรวจราชการกรม นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัด 8 จังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ

        ในการนี้ ผู้บริหาร ส.ป.ก. ได้มอบนโยบาย แนวทางและทิศทางการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้กำลังใจ เนื่องในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งใหม่ของปฏิรูปที่ดินจังหวัด 8 จังหวัด ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ ZOOM Meeting ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดระนอง และจังหวัดสระบุรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

465831
465832
465833
465837
465841
465843
465844
465848
ผู้สนับสนุนแพลตฟอร์มข่าวมวลชนไทยนิวส์ข่าวออนไลน์-0628929797 DNk79R.jpg orj1qN.jpg DasKLf.jpg Da2r0R.png DpkFp1.jpg banner1-08.gif Aqh3Ka.jpg Dp1Qd0.png