นายขจรศักดิ์ พุทธานุภาพ

-บัณฑิตไทย – รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) – วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร พ.ศ. 2548 3.

-ตำแหน่งปัจจุบัน อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค 4 4.

-ผลการปฏิบัติงาน 4.1 ผลงานทั่วไป (1) เป็นอนุกรรมการสืบสวนสอบสวน สำนักงาน ป.ป.ช. (2) เป็นที่ปรึกษาคดีพิเศษ (DSI) (3) ประธานกรรมการสอบสวนทุจรติในหน่วยงานอื่น
-ประวัติการทำงาน – อัยการจังหวัดประจ าศาลจังหวัดปากช่อง – เลขานุการรองอัยการสูงสุด (นายประสาน หัตถกรรม) – เลขานุการอัยการสูงสุด (นายคัมภรี์ แก้วเจริญ) – อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานคดีพิเศษ – อัยการพิเศษฝ่ายการสอบสวน สำนักงานการสอบสวน – รองอธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน – ได้รับรางวัลโล่ห์สาขาพัฒนาสังคมดีเด่นจากประชาชนปากช่อง

61 total views, 6 views today