สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรม ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 10 เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี ยึดประโยชน์ของประเทศชาติ และมีจิตสำนึกในการเสียสละ ยึดมั่นระเบียบ วินัย และเป็นที่พึ่งของประชาชน
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าอบรมจำนวน 63 คน โดยโครงการนี้จัดระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้ข้าราชการเป็นผู้มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นตัวอย่างที่ดี ยึดประโยชน์ของประเทศชาติ และมีจิตสำนึกในการเสียสละ ยึดมั่นระเบียบ วินัย และเป็นที่พึ่งของประชาชน
ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ กล่าวเปิดว่า “ในปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า ความเจริญก้าวหน้า ในหน้าที่ราชการเป็นความปรารถนาของข้าราชการทุกคน หนทางหนึ่งในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพนี้ ก็คือการพัฒนาตนเอง ให้มีความรู้ ความสามารถในงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนแสวงหาความรู้ในด้านต่างๆ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการจึงได้จัดอบรมหลักสูตรพิเศษสำหรับข้าราชการ เพื่อปลูกฝังแนวคิดอุดมการณ์ในการเป็นผู้นำที่นอกจากจะมีคุณลักษณะของผู้นำ และมีความรู้ต่างๆ แล้วยังต้องมีคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอีกด้วย”

176 total views, 1 views today