พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เวทีกลาง บริเวณลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 กองทัพบกมีนโยบายให้จัดกิจกรรมทางทหาร เนื่องในวันเด็กแห่งชาติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้ปกครองได้รับรู้และเข้าใจภารกิจของทหาร รวมทั้งได้เห็นถึงขีดความสามารถ และประสิทธิภาพของอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพบก ที่นำมาจัดแสดง ในการปกป้องเอกราชอธิปไตยของชาติ การมีส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน พร้อมนี้เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยมุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน และผู้ปกครองได้มีความรู้และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระในเรื่องของพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจสืบสานต่อเนื่องตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการจิตอาสาพระราชทานควบคู่ไปกับความบันเทิง
ในการนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยนางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) เป็นผู้แทน กฟผ. มอบจักรยาน 40 คันและของรางวัลต่างๆอีกมากมาย มีบูธกิจกรรมของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เด็กๆได้ร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
ในส่วนของกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกิจกรรม ณ เวทีกลางบริเวณลานข้างพระรูปพระสุพรรณกัลยา, พิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 และพิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ 3 (กลางแจ้ง) พร้อมนี้หน่วยทหารในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจัดซุ้มกิจกรรมเล่นเกมส์ โดยบุตรหลานของกำลังพล และบุคคลภายนอก สามารถร่วมกิจกรรมได้ และบริเวณหน้ากองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 มีการจัดแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์อาทิ รถถัง ปืนใหญ่ ฯลฯ มีอาหาร ขนม และเครื่องดื่มไว้บริการสำหรับให้เด็กๆ และผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรม

118 total views, 1 views today