เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 7 ม.ค.2563 ที่ห้องประชุมชั้น 2 โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. กระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาในหัวข้อ “สมาร์ทกริด (Smart Grid) ระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต” ซึ่ง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนผ. ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ กฟภ.ได้กำหนดจัดการประชุมขึ้น โดยมีประชาชนชาว จ.ขอนแก่น เข้าร่วมรับฟังรวมกว่า 500 คน
ดร.วีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการกองนโยบายไฟฟ้า สนพ. กล่าวว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านพลังงานมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้พฤติกรรมการใช้พลังงานของประชาชนนั้นเปลี่ยนไป ซึ่งจากสถิติข้อมูลพบว่าประเทศไทยนั้นมีความต้องการในการใช้ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นทุกปี แต่จำนวนการซื้อไฟฟ้าจากหน่วยงานการไฟฟ้าฯนั้นทรงตัว สะท้อนให้เห็นถึงการที่กลุ่มผลิตไฟฟ้าเองนั้นมีจำนวนที่เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในรูปแบบของพลังงานทดแทน ซึ่งนอกจากจะเป็นการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองแล้วยังคงมีการขายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ใกล้เคียง หรือขายเข้าระบบของการไฟฟ้าอีกด้วย ขณะเดียวกันภาครัฐยังคงมีการรับซื้อไฟฟ้าจากกลุ่มพลังงานหมุนเวียน ที่เริ่มดำเนินการมาแล้ว ดังนั้นการสร้างโครงข่ายไฟฟ้าสมาร์ทกริด ที่กระทรวงพลังงานนั้นดำเนินการจะเข้ามีมีบทบาทสำคัญที่ลงลึกไปถึงประชาชนผู้ใช้ไฟเพราะจะเป็นระบบที่จะช่วยบริหารจัดการให้การใช้ไฟฟ้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
“ โครงการสมาร์ทกริด เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้า เพื่อเมืองอนาคต ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ก่อนที่จะกระจายลงสู่ต่างจังหวัด ซึ่งการประชุมวันนี้เป็นจังหวัดที่ 8 ที่ สนพ. ได้เน้นหนักในเรื่องของการสร้างความรู้และแนะแนวทาวในภาคประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้ไฟ ที่จะเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีการใช้ไฟในอนาคต ตามแผนพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศที่กระทรวงพลังงานได้กำหนดไว้ในแผนระยะยาว 20 ปี ซึ่งระบบสมาร์ทกริดนี้นั้นได้ถูกบรรจุอยู่ในแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าฉบับใหม่ PDP2018 อีกด้วย”
ดร.วีรพัฒน์ กล่าวต่ออีกว่า โครงข่ายสมาร์ทกริด จะช่วยยกระดับความสามารถของระบบไฟฟ้า ที่เราเรียกว่าเป็น Smart System ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพบริการที่มีต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทำให้การใช้ชีวิตประจำวันของผู้ใช้ไฟฟ้านั้นมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากเทคโนโลยีการใช้พลังงานในอนาคต อีกทั้งยังคงเป็นการยกระดับโครงสร้างระบบไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่สามารถรองรับการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเข้าสู่ระบบไฟฟ้า ที่สอดรับกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพราะปัจจุบันพลังงานทดแทนปละพลังงานทางเลือกนั้นเริ่มมีการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองและส่งจำหน่ายให้กับภาครัฐกันอย่างแพร่หลายแต่ระบบสมาร์กริดนี้จะเป็นศูนย์กลางของการดำเนินการในระบบพลังงานทดแทนที่จะมีการจำหน่ายให้กับภาครัฐจนนำไปสู่การบริหารจัดการกระแสไฟฟ้าในภาพรวมที่เพียงพอต่อผู้ใช้กระแสไฟฟ้าจากทั่วทั้งประเทศ อย่างไรก็ตาม กฟผ.และกฟภ. จะเป็นหน่วยงานสำคัญในการขับเคลื่อนแผนงานดังกล่าวร่วมกับ สนพ. ในการที่จะให้ความ็และขุถึงผู้ใช้ไฟ ที่จะเป็นการถ่ายทอดนโยบายภาครัฐ แผนงานและทิศทางการดำเนินงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ประชาชนจะรับทราบได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

107 total views, 1 views today