สำนักบริการวิชาการ มข. ต้อนรับ สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี ดูงานด้าน CSV การสร้างคุณค่าร่วมร่วมกับสังคม บ้านโต้น และ ทม.ศิลา

นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการ นางเอื้องฟ้า วรรณสิทธิ์ หัวหน้างานแผน ยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ให้การต้อนรับ ดร.อริยา พรมสุภา หัวหน้างานสำนักงานชุมชนสัมพัน สำนักงานมหาวิทยาลัยสัมพันธ์ และ นายจิระพันธ์ เนื่องจากนิล หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการเพื่อชุมชนและสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมมณีเทวา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ภาคเช้าร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด วิธีการ ในการดำเนินงานตามนโยบายการสร้างคุณค่าร่วม (Creating shared value : CSV) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยสำนักบริการวิชาการชูจุดเด่นของ “บ้านโต้นโมเดล” ที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาพื้นที่แบบองค์รวม โดยร่วมกับ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร และ ศิลาโฮมสเตย์ ในพื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา ที่สำนักบริการวิชาการร่วมผลักดันจนประสบความสำเร็จและผ่านการรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยในปีที่ผ่าน หลังจากนั้นในช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่ เทศบาลเมืองศิลา เพื่อร่วมพูดคุยกะชาวบ้านในพื้นที่เพื่อให้เข้าใจในบริบทของชุมชนและเข้าใจในรูปแบบการให้บริการวิชาการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

561 total views, 1 views today