สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความต้องการตำบลเมืองเพีย พบว่า ต้องการเตรียมชุมชนเข้าสู่ตำบลอุตสาหกรรม ส่งเสริมและต่อยอดเมืองโบราณทราวดี ประเพณีข้าวพันก้อน และเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้า สินค้า OTO

           นายบัญชา  พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายบริการ นางเอื้องฟ้า  วรรณสิทธิ์ หัวหน้างานแผนยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ประชุมร่วมกับ นายวีระพงษ์  เทศน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เพื่อหาความต้องการการพัฒนา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
           นายบัญชา  พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการฝ่ายบริการ ได้กล่าวถึงความจำเป็นในการหาความต้องการในครั้งนี้ว่า “เนื่องจากสำนักบริการวิชาการ มีการปรับเปลียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ และเพื่อทราบความต้องการการพัฒนาของ อบต.เมืองเพีย เพื่อจะได้สานงานเดิมที่ดำเนินงานไปแล้วในปี 2562 แต่ยังไม่แล้วเสร็จ และเพื่อทราบความต้องการที่จะพัฒนาในปี 2563 สำนักบริการวิชาการ จะได้นำไปหารือกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อวางแผนพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน”
           นายวีระพงษ์  เทศน้อย นายก อบต.เมืองเพีย กล่าวว่า “ตำบลเมืองเพียเป็นตำบลอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ มีปั๊มน้ำมันที่เดินท่อมาจากสระบุรี มีโรงงานน้ำตาลจะมาตั้งในพื้นที่ และผ่านการประชาพิจารณ์ไปแล้ว รอบแรก ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย เพราะลูกหลานจะได้ทำงานใกล้บ้าน ครอบครัวจะมีความอบอุ่น จึงมีความต้องการให้ มข. ช่วยเตรียมชุมชนเพื่อพร้อมเข้าสู่สังคมอุตสาหกรรมอย่างมีคุณภาพ ส่วนโครงการเร่งด่วนที่ต้องการอยากให้ มข.ช่วยเป็นพี่เลี้ยง คือ โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ ส่วนในด้านสังคมวัฒนธรรม ตำบลเมืองเพียเป็นเมืองโบราณสมัยทราวดี มีพิพิธภัณฑ์แสดงวัตถุโบราณที่ขุดค้นภายในตำบลเมืองเพีย และตำบลเมืองเพียมีประเพณีแห่ข้าวพันก้อน จึงอยากให้มีการส่งเสริม”
           “นอกจากนี้ อบต.เมืองเพีย มีสินค้า OTOP ที่สำคัญ คือ ผ้าไหม และผ้ามัดหมี่  ส่วนใหญ่จะขายส่ง ให้กับตลาดผ้าที่สำคัญ ๆ ในอีสาน เช่น ตลาดผ้าบ้านนาข่า จังหวัดอุดรธานี เป็นต้น แต่จะขายส่งในราคาถูก จึงอยากจะให้ผู้เชี่ยวชาจาก มข. มาช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าของตำบลเมืองเพีย”  นายวีระพงษ์  เทศน้อย กล่าวในช่วงสุดท้าย

475 total views, 2 views today