กระนวนชวนทำดี

เมื่อวันที่21 ตุลาคม 2562 /คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ออกพื้นทีติดตาม สอบถาม ปัญหา ความต้องการของครัวเรือนยากจน จัดทำ แฟมิลี่โฟลเดอร์ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาความจำเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนคู่เสี่ยวต่อไป จำนวน 4 ครัวเรือน ได้แก่
– พื้นที่ตำบลบ้านฝาง
นางสาววราภรณ์ เจนใจ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.บ้านฝาง
เข้าเยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว จำนวน 2 ครัวเรือน คือ
1. นายองอาจ สวนโคกกลาง
80ม 2 บ้านหัวหนอง ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน
2. นายไข แก้วเหล่ายูง 53/1 ม.2 บ้านหัวหนอง เสียชีวิตเมื่อ 7 ต.ค. 62 (อยู่คนเดียว)
– พื้นที่ตำบลหนองโก
นางสาวอรวิมล วิชัยธรรมนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้ออกเยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว จำนวน 2 ครัวเรือน คือ 1. นายคำดี ซุยอุ้ย 159 ม.3 ต.หนองโก และบ้านนายทองออน จันทะมาตย์ 59 ม.14 ต.หนองโก

และเมื่อวันที่  22 ตุลาคม 2562/ คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น ออกพื้นทีติดตาม สอบถาม ปัญหา ความต้องการของครัวเรือนยากจน จัดทำ แฟมิลี่โฟลเดอร์ และสำรวจสภาพปัญหาความจำเป็นและความต้องการ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาความจำเป็น เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนคู่เสี่ยว จำนวน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลบ้านฝาง ดังนี้
นางสาวชนาพร เหลาหนวด
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านฝาง
เข้าเยี่ยมบ้านคู่เสี่ยว
1. นายมนูญ ขยันชม
186ม.7บ้านศรีภูธร ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จ.ขอนแก่น
2.นางรัชนก สุขสำราญ 4 ม.7 บ้านศรีภูธร ตำบลบ้านฝาง จ.ขอนแก่น

อำเภอภูเวียง

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 /ข้าราชการคู่เสี่ยวลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่เสี่ยว  นางธัญสินี. แก้วศิริ พัฒนาการอำเภอภูเวียง พร้อมทีมงาน
ติดตามการดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่เสี่ยว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และให้การช่วยเหลือให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ บ้านของนางสามสี วิลาวรรณ เลขที่ 25 ม.7 ต.หว้าทอง ซึ่งเป็นครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้

240 total views, 1 views today