เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ข้าราชการคู่เสี่ยวลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่เสี่ยว นางสาววริศรา ล่ามแขก พัฒนากรตำบลหนองกุงธนสาร ได้ดำเนินงานตามโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่เสี่ยว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสอบถามความเป็นอยู่ รวมถึงปัญหา ความต้องการ เพื่อนำมาวิเคราะห์และให้การช่วยเหลือให้ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ทั้งนี้ ได้มอบนมและทุนแก่บุตรหลานของครัวเรือนคู่เสี่ยว ด้วย ณ บ้านหนองกุงธนสาร ม.2 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น

และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562  นางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรตำบลร่วมประชุมสัญจรตำบลหนองกุงธนสาร
นางสาววริศรา ล่ามแขก พัฒนากรตำบลหนองกุงธนสาร ร่วมประชุมและได้ชี้แจงข้อราชการดังนี้
1.แนวทางขับเคลื่อนโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น และกำหนดแผนการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนคู่เสี่ยว
2.การลงทะเบียน OTOP
3. การเตรียมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2563 เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้นำหมู่บ้านในตำบลหนองกุงธนสาร จำนวน 50 คน ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองกุงธนสาร ม.16 ต.หนองกุงธนสาร
อ.ถูเวียง จ.ขอนแก่น

ภาพ-ข่าว/วริศรา ล่ามแขก

247 total views, 1 views today