เมื่อวันที่ 27 ก.ย.2562 /นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนางมณฑาทิพย์ นาทองห่อ นว.พช.ชำนาญการ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ขก 11-6/2562  โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่ม D) ณ ห้องประชุม สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น

ภาพข่าว/ปุญญาดา

176 total views, 1 views today