คณะวิทยาศาสตร์ มข. เชิญเที่ยวงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562

8 ส.ค. 62   คณะวิทยาศาสตร์ มข. จัดแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ ห้องสิริคุณากร  3  อาคารสิริคุณากร มข.  ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2562  ณ คณะวิทยาศาสตร์   โดยปีนี้จัดภายใต้หัวข้อ  “จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ”  งานแถลงข่าว มี  รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  ร่วมแถลงฯ

รศ. นพ.ชาญชัย  พานทองวิริยะกุล  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนและผู้ร่วมงาน รวมทั้งได้แถลงว่า “ในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอต้อนรับสื่อมวลทุกแขนง รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน เข้าสู่งานแถลงข่าวการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562  ซึ่งมีกำหนดจัด ระหว่างวันที่ 18 – 20  สิงหาคม 2562   ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นับเป็นโอกาสอันดียิ่งอีกครั้งหนึ่งในปีนี้  ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียน นักศึกษา ครู-อาจารย์  ตลอดจนประชาชนทั่วไป รวมถึงสื่อมวลชนทุกแขนงที่จะเข้ามาเที่ยวชมและสัมผัสบรรยากาศของงานฯ ชมผลงานของนักเรียน นักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์   รวมถึงร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในปีนี้

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เล็งเห็นความสำคัญวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่ง เป็นสาขาวิชาหลักในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  โดยมหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ     ของงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นประจำด้วยดีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2528  เป็นต้นมา และกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิยาลัยขอนแก่น ถือว่าเป็นศูนย์กลางการจัดงานฯ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน จะมีนักเรียนนักศึกษาเดินทางมาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ในทุกๆปี

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มีความยินดียิ่ง  ที่จะได้ให้การต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าสู่งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562  ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มข.”

ด้าน  ผศ.ดร.สมเกียรติ  ศรีจารนัย   คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  กล่าวว่า  ” ในนามคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผมมีความรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีโอกาสได้มานำเรียนประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำคัญที่ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญประจำปี ของคณะฯ นั่นคือ กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ซึ่งปีนี้  จัดระหว่างวันที่ 18 – 20  สิงหาคม 2562 ที่คณะวิทยาศาสตร์ มข.  โดยเป็นความร่วมมือของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม   สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์  อพวช.   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  และคณะวิทยาศาสตร์   ซึ่งจัดภายใต้ จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี  สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ” และมีหัวข้อจัดงานรอง คือ “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์”

วัตถุประสงค์ของการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
-เพื่อเทิดพระเกียรติพระปรีชาสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”
-เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเห็นความสำคัญของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปความสนใจในวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น
– นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ผลงานด้านการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยสู่สาธารณชน

กิจกรรมสำคัญในงาน ประกอบด้วย

*** วันที่ 18 สิงหาคม เวลา  8.00 – 9.00 น.  พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ  หน้าอาคาร SC. 06 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  และพิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ที่บริเวณหน้าอาคาร 08 เวลา 9.00 น. – 11.00 น.  

วันที่ 19 สิงหาคม 2562  เวลา  13.30 – 15.30 น. จะมีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Science & ART with DEEP Learning Technology ” โดยมี  รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นวิทยากร  ซึ่งการจัดบรรยายจะจัดที่ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารวิทยวิภาส คณะวิทยาศาสตร์

นอกจากนี้ตลอดงานทั้งสามวัน ยังจะมี
– การจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”  นิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช รัชกาลที่ 9 ในฐานะทรงเป็น  “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” และ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย”นิทรรศการ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10
– นิทรรศการทางวิชาการในสาขาต่างๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานนักวิจัย  ผลงานของนักศึกษา
ของคณะวิทยาศาสตร์
– นิทรรศการของกลุ่มวิจัย   ศูนย์วิจัยเฉพาะทางของคณะฯ รวมทั้งนิทรรศการของ หน่วยงานทั้งจากภาครัฐ
และเอกชน ร่วมจัดแสดงด้วย

มีกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ ที่จัดเป็นประจำทุกปี  เช่น การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  การแข่งขันกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ การจัดประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันทักษะกระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์  การแข่งขันการแสดง SCIENCE SHOW ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับประถมศึกษา  การแข่งขันจรวดขวดน้ำและเครื่องบินกระดาษพับ การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา เป็นต้น
โอกาสนี้ ในนามของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จึงขอประชาสัมพันธ์มายังนักเรียน นักศึกษา และขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ตลอดจนสื่อมวลชน ทุกท่านทุกแขนง เข้าร่วมชมกิจกรรมและนิทรรศการต่างๆ ใน “งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2562” ระหว่างวันที่ 18 – 20  สิงหาคม 2562 นี้
ที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มข.    กล่าวทิ้งท้าย

373 total views, 1 views today