กรมชลประทาน/จัดปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันจันทร์ที่  5 สิงหาคม ..2562 เวลา 09.00-12.00 . ห้องคอนเวนชั่นโรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ .ขอนแก่น ได้มีการจัดปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น   มีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน มีโดย นายมงคล ทองจะโป๊ะผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 6 กรมชลประทานหัวหน้าส่วนราชการ มีผู้แทนหน่วยงานเอกชน ,ผู้นำชุมชน แขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนร่วมในพิธีเปิด

นายมงคล ทองจะโป๊ะผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้กล่าวว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย เป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น อยู่ในเขตสำนักงานชลประทานที่ 6 เป็นโครงการเหมืองฝาย ทดน้ำและส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกมีเขื่อนอุบลรัตน์เป็นแหล่งน้ำต้นทุน มีคลองส่งน้ำ 73 สาย ความยาว 507 กิโลเมตร มีพื้นที่โครงการทั้งหมด 438,057 ไร่ ก่อสร้างเมื่อปี พ..2508 แล้วเสร็จปี พ..2518 โดยโครงการได้ดำเนินการส่งน้ำในแก่พื้นที่เพาะปลูกของราษฎรมายาวนานกว่า 50 ปี จนถึงปัจจุบัน การบริหารจัดการไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การบริหารจัดการน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เนื่องจากระบบชลประทานและอาคารก่อสร้างมาเป็นเวลานานบางส่วนมีความชำรุดเสียหาย การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินอันเนื่องมาจากการขยายตัวเศรษฐกิจและชุมชน ทำให้ความต้องการใช้น้ำเพิ่มสูงขึ้น และความต้องการน้ำในพื้นที่เพื่อตอบสนองกิจกรรมต่างๆ ทำให้มีการขาดแคลนน้ำเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ที่รุนแรงขึ้น.  กรมชลประทานจึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาประกอบด้วย บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จำกัด บริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จำกัด และมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จ.ขอนแก่น เพื่อศึกษาจัดทำแผนงานปรับปรุงโครงการฯ เพื่อให้โครงการสามารถบริหารจัดการให้รองรับปัญหาด้านน้ำทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้ดียิ่งขึ้น โดยมีระยะเวลาศึกษา 420 วัน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ..2561 ถึงเดือนสิงหาคม พ..2562 โดยพื้นที่โครงการครอบคลุม ๕ อำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ อ.เมืองขอนแก่น อ.น้ำพอง และ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น อ.โกสุมพิสัย และ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคามนายมงคล ทองจะโป๊ะผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม สำนักงานชลประทานที่ 6 กล่าว

สำหรับในวันนี้กรมชลประทานและกลุ่มที่ปรึกษาได้จัดให้มีการปัจฉิมนิเทศโครงการขึ้นวัตถุเพื่อชี้แจงความเป็นมา วัตถุประสงค์ และนำเสนอผลการศึกษาโครงการในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งข้อจำกัดในการพัฒนา ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานและประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง หน่วยงานราชการในพื้นที่ ประชาชน และกรมชลประทาน อันจะก่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีระหว่างกันในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานระดับจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกรมชลประทาน หน่วยงานระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ สถาบันการศึกษา/โรงพยาบาล/สถานศาสนา ตัวแทนบริษัทเอกชน และสื่อมวลชน จำนวน 200 คน ร่วมประชุมดังกล่าว

หลังจากนั้นพาสื่อมวลชนลงพื้นที่ในตำบลบึงเนียม จ.ขอนแก่น รับฟังการบรรยายสรุปถึงภาวะการณ์ของการบริหารน้ำของกรมชลประทาน เยี่ยมชมคลองส่งน้ำที่ได้รับความเสียนหายพังทะลายหลายจุดสร้างความสูญเสียของน้ำในขนาดส่งตามคลองฯ รับฟังความเดือนร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการไม่ได้รับการใช้น้ำจากคลองส่งที่พังเสียหาย หลังจากนั้นเดินทางไปยังเขื่อนอุบลรัตน์เข้าฟังบรรยายถึงระดับน้ำในเขื่อนฯและเดินทางไปยังเขื่อนกั้นน้ำหนองหวายของกรมชลประทาน อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น รับทราบถึงผลกระทบจากภัยแล้งและความชำรุดเสียหายของเขื่อนกันน้ำ ฟังแนวทางการเสนอแนวทางการดำเนินโครงการปรับปรุงสร้างเสริมความแข็งแรงของเขื่อนกั้นน้ำหนองหวายอีกด้วย  สุดท้ายสื่อมวลชนยังได้ร่วมในการเสวนาโต๊ะกลมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอ ชี้แนะ แนวทางในการปรับปรุงซ่อมฯโรงการส่งน้ำฯให้กับคณะที่ทำงานศึกษาเพื่อเสนอต่อการจัดของบประมาณต่อไป

414 total views, 1 views today