เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 สภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดการประชุมขึ้นในการนี้ เพื่อให้การบริหารงานภายใน มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดีต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ธรา ธรรมโรจน์ เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดเผยเกี่ยวกับรายละเอียดดังนี้


การประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ มีสาระสำคัญ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น สืบเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อปลายปี 2561 เห็นชอบให้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  เหมาะสมที่จะเสนอให้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  แต่ในระหว่างที่ดำเนินการนั้น  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  เป็นผู้รักษาการแทนในตำแหน่งของอธิการบดีในระหว่างนี้ไปก่อน
อย่างไรก็ตาม รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ยังดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์  ซึ่งถือเป็นหัวหน้าส่วนงาน  ทั้งนี้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้กำหนดเอาไว้ว่า ผู้ที่เป็นหัวหน้าส่วนงาน ในที่นี้ หมายถึง คณบดี จะรักษาการในตำแหน่งอื่นได้อีก 1 ตำแหน่ง แต่ต้องไม่เกิน 180 วัน ถึงขณะนี้ใกล้เคียง 180 วันแล้ว จึงไม่สามารถที่จะให้ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  รักษาการแทนในตำแหน่งอธิการบดีได้  เนื่องจากเป็นเงื่อนไขทางกฎหมาย จึงจำเป็นที่สภามหาวิทยาลัย ต้องแต่งตั้งบุคคลอื่นให้ดำรงตำแหน่ง เป็นผู้รักษาการแทนอธิการบดี       เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อเนื่อง ตามแผนการปฏิบัติงาน 4 ปี ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว   สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าการทำงานของผู้บริหารชุดปัจจุบันที่เสนอโดย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ควรทำงานต่อจึงได้เห็นชอบในการแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์  ซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งของอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น แทน   โดยให้เริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีก่อนหน้านี้ก็จะพ้นวาระตามกฎหมายไปด้วย  อย่างไรก็ตามเพื่อให้การบริหารงานต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรา ธรรมโรจน์  ได้เสนอให้รองอธิการบดีในคณะบริหารชุดเดิม ดำเนินงานบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในตำแหน่งรองอธิการบดีต่อไป ทั้งนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงบางตำแหน่ง ที่ได้ลาออกไปบ้าง หรือ ไม่รับตำแหน่งต่อไปบ้าง ซึ่งอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๓ (๒) และ (๑๖) มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นรองอธิการบดี ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังต่อไปนี้

๑. รองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย

๒. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล

๔. ศาสตราจารย์มนต์ชัย ดวงจินดา พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่งศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาวุธ ยิ้มแต้ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

5. รองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์คํา พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

๗. รองศาสตราจารย์ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ พนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตําแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ เป็นรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา

อย่างไรก็ตามด้วยกฎด้วยระเบียบต่างๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มีอยู่เดิมไม่ได้ออกแบบไว้เป็นการเฉพาะ สำหรับกรณีที่มีการรักษาการในตำแหน่งเกิน 180 วัน เช่น กรณีนี้  อันประกอบไปด้วย ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ข้อบังคับว่าด้วยเงินเดือน ค่าตอบแทน ต่างๆของผู้บริหาร และ ข้อบังคับอื่นๆปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับงานเอกสาร และ ธุรการที่อาจจะมีอยู่  ซึ่ง ณ ขณะนี้ทางสภามหาวิทยาลัยเห็นว่า  หากมีกรณีที่คล้ายคลึงกัน ในตำแหน่งบริหารอื่น เช่น ตำแหน่ง คณบดี  ผู้อำนวยการ รองคณบดี รองอธิการบดี ควรจะมีการจัดทำระเบียบประกาศ หรือ ข้อบังคับให้ครอบคลุมกรณีในลักษณะนี้ด้วย เพื่อที่หากมีกรณีคล้ายคลึงกันในวันข้างหน้าจะสามารถแก้ปัญหา ได้สะดวกและง่ายขึ้น
“สภามหาวิทยาลัยจะต้องทำงานร่วมกับคณะบริหารที่สภามหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งขึ้นมาใหม่  ในการนี้จำเป็นที่จะต้องปรับปรุงสิ่งที่ยังเป็นปัญหา และ อุปสรรค ด้วยวิธีการ ระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อที่จะทำให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามของเจตนารมณ์และเป็นไปตามแผน  ไม่เกิดให้การหยุดชะงัก และ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์อย่างชัดเจน  ในการทำงานของสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น  รวมกับ รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล  ในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายหลังการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม  นับจากนี้จึงขอเชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้มีส่วนร่วม กับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกท่านร่วมกันในการทำงานกับสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เพื่อที่จะขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัย ที่จะยังประโยชน์ต่อประชาชน พัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป” ผู้ช่วยศาสตราจารย์เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนามหาวิทยาลัยดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวทิ้งท้าย

ทีมา-kku

496 total views, 1 views today