สำนักบริการวิชาการ ร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) เพื่อเตรียมพร้อมทำงานบริการวิชาการให้กับสังคม และชุมชนไทย เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ มรภ.บุรีรัมย์

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และบุคลากร ร่วมประชุมเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) และแสดงผลงานการบริการวิชาการ เพื่อเตรียมพร้อมทำงานบริการวิชาการให้กับสังคม และชุมชนไทย เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ มรภ.บุรีรัมย์ มีหน่วยงานบริการวิชาการ ของสถาบันอุดมศึกษาไทยเข้าร่วมทั่วประเทศ จำนวน 40 มหาวิทยาลัย และมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสังเกตการณ์ 2 หน่วยงาน คือ มรภ.อุบลราชธานี และ มรภ.ศรีสะเกษ

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พรามหมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ประธานเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย กล่าวเปิดการประชุมว่า “ยินดีต้อนรับสมาชิกเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยทุกท่าน และได้แจ้งเรื่องนโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สาระสำคัญคือมหาวิทยาลัยจะต้องหารายได้เพื่อเลี้ยงตัวเอง และเงินรายได้ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน ถือเป็นโอกาสที่เครือข่ายบริการวิชาการจะได้ทำงานอย่างเต็มที่”

จากนั้น ประธานเครือข่าย คบอ. ได้กล่าวถึงความสำคัญในการจัดตั้งเครือข่ายบริการวิชาการว่า “ปกติในการรับงานการบริการวิชาการ หน่วยงานรัฐหรือเอกชนจะประกาศเชิญชวนให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอขอบข่ายงานเพื่อเป็นที่ปรึกษาหรือรับงาน ๆ นั้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแข่งขันกันเอง ลดราคาเพื่อให้ได้รับงานนั้น ซึ่งได้งานมาแล้วจะทำงานลำบาก เราจึงจำเป็นต้องรวมตัวเป็นเครือข่ายเพื่อทำงานร่วมกัน”

รศ.ดร.อำนวย คำตื้อ ที่ปรึกษา คบอ. กล่าวว่า “เดิมทีเราเริ่มต้นด้วยการลงนามความร่วมมือเป็นเครือข่าย มีจำนวน 38 สถาบัน ทำกิจกรรมร่วมกันโดยการลงขัน งานแรกคือการฟื้นฟูน้ำท่วมที่จังหวัดลพบุรี ถัดมาได้จัดอบรมให้กับหน่วยงานที่ทำงานทางด้านกสิกรรม แขวงจำปาสัก สปป.ลาว และมีกำหนดจะจัดกิจกรรมอีกครั้งที่ หลวงพระบางและลาวเหนือ เนื่องจากสภาวะการเมืองในช่วงนั้น จึงไม่สามารถดำเนินการได้ จึงอยากจะให้เครือข่ายบริการวิชาการ หากิจกรรมร่วมกันทำอย่างน้อยปีละ 1 หรือ 2 กิจกรรม จะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันยิ่งขึ้น”

รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. ขอเชิญชวนสมาชิกเครือข่ายส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่า “วารสารมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางเผยแพร่ ความรู้ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชนบท ถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือการนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนผ่านบทความวิชาการของผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจนเผยแพร่กิจกรรมของสำนักบริการวิชาการ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 2 คนต่อบทความ (Peer-review) และประเมินบทความในลักษณะเป็น Double Blinded Review คือปกปิดรายชื่อผู้เขียนบทความและผู้เกี่ยวข้องเพื่อประเมินคุณภาพของบทความ หากผลการประเมินไม่เป็นเอกฉันท์ บรรณาธิการจะเป็นผู้ตัดสินใจ สามารถ Submit บทความผ่านระบบได้ที่ http://202.28.117.28

           วันที่ 2 มรภ.บุรีรัมย์ ได้นำเครือข่ายดูงานผลการบริการวิชาการของ มรภ.บุรีรัมย์ ที่ ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ ดร.พิสมัย ประชานันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มรภ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า “มรภ.บุรีรัมย์ ได้เข้ามาที่ ต.ตูมใหญ่ แล้วเห็นวงมโหรี ซึ่งเป็นดนตรีเขมร จึงได้ช่วยส่งเสริมเพื่ออนุรักษ์ไว้ ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ ถอดโน้ต เพื่อนำไปประยุกต์ร่วมกับดนตรีสากล และนำอาจารย์ทางด้านนาฏศิลป์เข้ามาสอนการรำ และการเต้นบาสโลปเพื่อการออกกำลังกาย ทำให้วงมโหรีสามารถรับงานทั้งในระดับอำเภอ จังหวัด และงานประเพณีภายในหมู่บ้าน ทำให้เกิดรายได้ เยาวชนก็สนใจเข้ามาเรียนเพิ่มมากขึ้น”

242 total views, 1 views today