สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดีโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยการนำผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม จำนวน 98 คน ศึกษาดูงานการบริหารจัดการ การจัดทำหลักสูตร และกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้พักและผ่อนคลาย ได้ศึกษาวิถีชีวิตของผู้สูงอายุต่างท้องถิ่น ได้ศึกษาอาชีพเสริมของผู้สูงอายุด้วยกันเพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง ตลอดจนการศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และสภาพแวดล้อมของ จ.อุดรธานี เป็นการสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้สูงอายุวัยเดียวกัน พร้อมร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

           นายสนม หล้าสวย ประธาน นร.โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลนาพู่ กล่าวว่า “ตนเองนำความรู้จากการเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ด้วยการปฏิบัติตนทำกิจกรรม 5 อ. อย่างสม่ำเสมอ คือ 1) อาหาร เลือกกินของดีมีประโยชน์ 2) ออกกำลังกาย 3) อากาศ สูดอากาศดีบริสุทธิ์ 4) อารมณ์ และ5) อุบัติเหตุ หลีกเลี่ยงสถานที่หรืออะไรที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุ และการได้มาพบปะเพื่อนวัยเดียวกันทำให้มีความสุข”

151 total views, 1 views today