รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุราชการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2562″ รุ่นที่ 1 และ 2 เมื่อวันที่ 23,24 กรกฎาคม 2562 นายสถิต แก้วบุดดา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีสำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ กองทรัพยากรบุคคล มข. เป็นผู้จัดโครงการ

           จากนั้น นายพรชัย เอี่ยมสุนทรกุล หัวหน้างานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ได้บรรยายเรื่องสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่ควรได้รับหลังเกษียณอายุราชการ พร้อมตอบข้อสักถาม ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการได้ให้ความสนใจ มีการซักถามและอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง เพื่อสิทธิอันพึงมีพึงได้หลังเกษียณอายุราชการต่อไป

ทั้งนี้ โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2562 จะได้นำผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 2 รุ่น ไปศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคมแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตต่อไป

151 total views, 1 views today