ตามที่ มข. ได้ย้ายสุนัขและแมวจรจัดจากสถานที่พักพิงสัตว์จรจัดของป้าเดือน จำนวน 500 ตัว ไปที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นการควบคุมประชากรจึงจัดโครงการทำหมันขึ้น

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยมกิจกรรมโครงการ “การควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัด” ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โดยมี ผศ.ดร.พงษ์ธร สุวรรณธาดา หัวหน้าโครงการ และรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผอ.สำนักบริการวิชาการ รศ.อัมพล ห่อนาค ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะกรรมติดตามฯ คณาจารย์ และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. ให้การต้อนรับ

           ผศ.ดร.พงษ์ธร สุวรรณธาดา เปิดเผยถึงความจำเป็นที่ต้องดำเนินการโครงการนี้ว่า “ชุมชนบ้านโนนม่วงมีกรณีปัญหาสุนัข แมวจรจัดในสถานที่พักพิงสัตว์จรจัดของป้าเดือน เป็นจํานวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม ส่งเสียงดัง ส่งกลิ่น รบกวนและก่อความรําคาญให้กับประชาชน รวมทั้งเป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมต่อประชาชนที่อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง อีกทั้งชุมชนอยู่ติดกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ดังนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้ว่า พื้นที่ในชุมชนดังกล่าวอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และด้วยยุทธศาสตร์การดําเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ให้มีการสร้างสถานที่พักพิงสุนัข แมว เพื่อลดอัตราของโรคพิษสุนัขบ้า ทรงมีพระราชดําริให้ย้ายสุนัขที่อยู่ในการครอบครองของป้าเดือนย้ายไปยัง ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด นครชัยบุรินทร์ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อลดปัญหาดังกล่าว ฉะนัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักบริการวิชาการ จึงได้จัดโครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวขั้น ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2562 นี้”

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ขอขอบคุณอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอย่างยิ่ง นับว่าเป็นโอกาสอันดี ในอนาคตอยากจะให้ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์นี้ เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาวิจัยของนักศึกษาซึ่งจะเป็นคุณประโยชน์ต่อสังคมต่อไป”

121 total views, 1 views today