ธ.ออมสิน และสำนักบริการวิชาการ มข. มอบประกาศนียบัตรให้ นศ.ที่เข้าร่วมโครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยมีกลุ่ม “หมูออร์แกนิกส์” ได้รางวัลชนะเลิศ “กลุ่มทุ่งนาป่าหม่อน” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ”

            รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 5 อาคารพิมล กลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ และอาจารย์จำนวน 52 คน โดยมี ผศ.ดร.อารีย์ นัยพินิจ เป็นหัวหน้าคณะอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าของวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

นายบัญชา พระพล รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายบริการ กล่าวรายงานการจัดงานว่า “การจัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 – 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ อาจารย์ปรึกษาโครงการและนักศึกษา จำนวน 52 คน แบ่งออกเป็นทีม จำนวน 7 ทีม คือ 1) ทีม Water Bee 2) ทีม Master Piece 3) ทีม Six nature 4) ทีม omamori (โอมาโมริ) 5) ทีม ศรี ศรี เอ๋ย 6) ทีม Dream Catcher 7) ทีม Moo-Organic Yeah!

มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน 7 กลุ่มวิสาหกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มน้ำผึ้งวริศรา 2) กลุ่มฟาร์มจิ้งหรีดเมืองขอน 3) กลุ่มแดงแฮนด์เมด 4) กลุ่มน้ำสมุนไพรวรจักร 5)กลุ่มปลาร้าหอม 6) กลุ่มทุ่งนาป่าหม่อน 7) กลุ่ม ว ทวีฟาร์ม”

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวปิดโครงการว่า “กิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสินค้าและบริการ ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน และการประกวดคัดเลือกกลุ่มพัฒนาดีเลิศระดับสถาบันอุดมศึกษา ภายใต้ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 – 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” โดยความร่วมมือระหว่าง ธนาคารออมสิน ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ภูมิปัญญารวมถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการร่วมมือกันทั้งในด้านการบริหารจัดการ ด้านบัญชี ด้านการตลาด และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่เศรษฐกิจ สังคม และชุมชนอย่างยั่งยืน”

ผลการคัดเลือกกลุ่มพัฒนาดีเลิศระดับสถาบันอุดมศึกษา
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่มหมูออร์แกนิกส์ เย่ สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย 1) น.ส.จุฑาทิพย์ สำรวมมาตย์ เป็นหัวหน้าทีม สมาชิกประกอบด้วย 2) น.ส.ปาริชาติ บูรภักดิ์ 3) น.ส.ศรุตา ประดับสุข 4) น.ส.ปุริมปรัชญ์ กังวานตระกูล 5) นายธนวัฒน์ วงษาเวียง 6) นายจิตวิสุทธิ บานเย็น และ 7) น.ส.ปรียา วิเศษเขวา

รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ กลุ่ม ทุ่งนาป่าหม่อน สมาชิกในกลุ่มประกอบด้วย 1) นางสาววณิชชา ออมอด เป็นหัวหน้าทีม สมาชิกประกอบด้วย 2) นางสาวชลิตา ดาจันทร์ 3) นางสาวธมลวรรณ สายเชื้อ 4) นางสาวอังศุญาดา รัตนภักดี และ 5) นางสาวชนากานต์ วัฒนกุล

นายวานิช วันทวี เจ้าของ ว.ทวีฟาร์ม ได้เปิดเผยความรู้สึกว่า “ขอบคุณน้องนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี และคณศิลปกรรมศาสตร์ ที่เข้ามาทำให้ ว.ทวีฟาร์มเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล เริ่มต้นตั้งแต่การปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงห้องน้ำให้สามารถรับนักท่องเที่ยวได้ ประชาสัมพันธ์ จนมีผู้คนสนใจและมาเที่ยว ว.ทวีฟาร์มจริง ๆ รวมทั้งสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวภายในชุมชนให้น่าสนใจเพิ่มมากขึ้น ในอนาคตคิดว่าทั้ง ว.ทวีฟาร์มและชุมชน จะสามารถจำหน่ายสินค้าได้ และอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน”

ภาพ : ชาลี  พรหมอินทร์

240 total views, 1 views today