เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องศรีจันทร์ 2 โรงแรมเจริญธานีจังหวัดขอนแก่น สสว.จัดอบรมและเสวนาในหัวข้อ “ก้าวกระโดดเกษตรแปรรูปสู่ตลาดสากลด้วย Organic หรือ Certified Organic” ภายใต้งานพัฒนาองค์กรความรู้สำหรับ SME (Konwledge Center) เสริมผู้ประกอบการ ความรู้องค์ความรู้และสาระต่างๆ สำหรับการนำไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจต่อไปในอนาคต ซึ่งภายในงานมีผู้ประกอบการ SMEให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมมากถึง 200 คน

ดร. เพชรมณี ดาวเวียง อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจ SMEs ปฎิบัติงานช่วยควบคุมกำกับ ศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร กล่าวว่า สินค้าทางการเกษตรแปรรูป เป็นพัฒนาและต่อยอดสินค้าทางการเกษตรที่มีความน่าสนใจ ด้วยความต้องการอาหารของตลาดโลก มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประเทศไทยเองในฐานะผู้ส่งออกสินค้าทางการเกษตรเป็นอันดับต้นๆของโลก จึงเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทย จะเพิ่มมูลค่าการให้บริการโดยการแปรรูปให้ตรงกับความต้องการของตลาดจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ การทำตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป ถือเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาเรียนรู้การนำผลิตผลทางการเกษตรมาเพิ่มมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ ซึ่งตลาดสินค้าออแกนิค ในต่างประเทศยังถือเป็นตลาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม สิ่งหนึ่งที่พึงระวังคือการอ้างตราสัญลักษณ์ ORGANIC เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิสูจน์ให้ว่า สินค้าเรามีสมบัตินี้จริง ในปริมาณร้อยละ 80% ขึ้นไป ในต่างประเทศ สินค้าแปรรูปจะมีราคาที่สูงกว่าสินค้าทั่วไป และประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะก้าวไปทำตลาด
ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร เปิดให้บริการครอบคลุมในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อบูรณาการความร่วมมือรวมถึงให้บริการ SMEs มุ่งพัฒนาก้าวสู่ประเทศไทย 4.0 ให้เป็นฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืน
ทั้งนี้ หากวิเคราะห์ทั้งห่วงโซ่การผลิตในตลาดออร์แกนิคของไทย พบว่า ปู้ประกอบการ SMEs ส่วนใหญ่จะกระจุกตัวผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มอาหารสดที่มีความหลากหลายน้อย จึงทำให้เกิดการแข่งขันในตลาดสูง หากจะทำให้สินค้าเป็นที่ยอดรับของตลาดโลก ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โรงงานสินค้าแปลรูปที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าได้มากขึ้น  ผู้ประกอบการสามารถสืบค้นเนื้อหาด้านองค์ความรู้ต่างๆ ได้จาก www.smeknowledgecenter.com

186 total views, 1 views today