สำนักงาน ก.พ. จัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 มีประชาชนสมัครสอบ จำนวน 450,000 คน แยกเป็น 13 ศูนย์สอบทั่วประเทศ 1) กรุงเทพและปริมณฑล 2) พระนครศรีอยุธยา 3) ราชบุรี 4) ฉะเชิงเทรา 5) ชลบุรี 6) เชียงใหม่ 7) พิษณุโลก 8) นครราชสีมา 9) อุดรธานี 10) อุบลราชธานี 11) ขอนแก่น 12) สุราษฎร์ธานี และ 13) สงขลา

           จากการเปิดเผยของ รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. และที่ปรึกษาการจัดสอบ ก.พ. ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น ในครั้งนี้ ว่า “ศูนย์สอบขอนแก่น มีผู้สมัครสอบ จำนวน 31,000 คน มี 13 สนามสอบ ประกอบด้วย 1) คณะเกษตรศาสตร์ มข. จำนวน 1,540 คน 2) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มข. จำนวน 1,820 คน 3) คณะศึกษาศาสตร์ มข. 1,890 คน 4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จำนวน 2,394 คน 5) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง) ฝ่ายประถม จำนวน 1,037 คน 6) โรงเรียนกัลยาณวัตร จำนวน 3,990 บาท 7) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จำนวน 3,640 คน 8) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จำนวน 4,410 คน 9) โรงเรียนขามแก่นนคร 3,766 คน 10) โรงเรียนนครขอนแก่น จำนวน 3,002 คน และ 11) โรงเรียนวัดกลาง จำนวน 3,500 คน คาดว่าจะมีผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดขอนแก่น 31,000 คน และญาติผู้ติดตาม ไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง รวมแล้วประมาณ 45,000 คน จึงขอให้ประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ร่วมต้อนรับ และหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว”

154 total views, 1 views today