สำนักบริการวิชาการ มข. นำผู้บริหารและผู้นำชุมชน ใน ทต.บ้านโต้น ดูงานการพัฒนาแบบองค์รวม “ช่องสาลิกาโมเดล” จ.ลพบุรี กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษ การทำนาโยน การมีส่วนร่วมของเยาชน กลุ่มผู้ปลูกจันผา รายได้ชุมชน

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และ ผศ.น.สพ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนักบริหารวิชาการ ร่วมกับ สำนักกิจกรรมเพื่อสังคม เครือเบทาโกร นำผู้นำเกษตรกร ผู้นำชุมชน ตำบลบ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม” ณ ต.ช่องสาลิกา อ.พัฒนานิคม และ ต.ท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี เมื่อวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562

   

นายบัญญัติ  คำบุุญเหลือ ผู้อำนวยการสำนักกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวว่า”การพัฒนาแบบองค์รวม คือ การพัฒนาแบบมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาชุมชนใน 5 มิติ ประกอบด้วย เศรษฐกิจ การศึกษา สังคม สุขภาพและสิ่งแวดล้อม”

หลังจากนั้นลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านปากช่องสาริกา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการพัฒนาที่นำมาปรับใช้ในพื้นที่ชุมชนจนประสบความสำเร็จ เช่น ด้านสังคมที่มุ่งเน้นให้เยาวชนในพื้นที่ได้มีบทบาท และส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆที่ชุมชนให้มากยิ่งขึ้น หรือด้านเศรษฐกิจที่มีการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ปลูกจันผา จนเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชน

กิจกรรมในวันที่สอง ศึกษาดูงานในพื้นที่วิสาหกิจชุมชนกสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนได้เรียนรู้ถึงแนวทางการปรับตัวในการทำการเกษตร การลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การแปรรูปสินค้า ภายใต้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คุณแม่สมภาร ผู้แทนเกษตรกรบ้านโต้น กล่าวแสดงความรู้สึกว่า “หลังจากการดูงานเกี่ยวกับเทคนิคการทำนาแบบโยนกล้า เป็นเทคนิคการทำนาที่สามารถลดระยะเวลาแทนการดำนาได้ดี ลดต้นทุนในการจ้างคนดำนาได้เป็นอย่างมาก จึงจะนำไปทดลองใช้ในที่นาของตนอย่างแน่นอน”

สำนักบริการวิชาการ มุ่งหวังว่าผู้นำชุมชนจะนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับชุมชนของตน รวมถึงการตั้งเป้าหมายร่วมกันระหว่างชุมชน ที่จะเพิ่มจำนวนสมาชิกเกษตรของกลุ่มปลูกข้าวและกลุ่มปลูกผักให้ได้ตามเป้าหมายจำนวน 390 กว่ารายภายในสิ้นปี เพื่อเพิ่มขีดจำกัด ศักยภาพของกลุ่ม และทำให้กลุ่มสร้างรายได้ จนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนต่อไป

205 total views, 1 views today