เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีข้อเสนอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์น้ำมันกัญชาเพื่อรักษาโรคหลังรัฐบาลปลดล็อคกัญชา และเสนอเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการแทพย์แผนไทย ทันตกรรม

วันที่ 12มิถุนายน2562 ณ โรงแรมอวานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่นจัดการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ “ร้อยแก่นสารสินธุ์”ปี 2562เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยมีนายแพทย์ปรีดา  แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น เป็นประธานในงาน

นางจิรภา  ธีระกนก ประธานคณะทำงานรับฟังความคิดเห็นฯ ระดับเขต ปี 2562  กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป  จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ  ประจำปี 2562 เกิดขึ้นภายใต้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 18(13) ที่กำหนดให้สำนักงานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั่วไป จากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นประจำทุกปีเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปไปพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระบบหลักประกันสุขภาพที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

การรับฟังความคิดเห็นฯ ในปี 2562 มีการแบ่งกลุ่มรับฟังความคิดเห็นฯ รายประเด็น5 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 ประเด็นด้านประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข  และประเด็นด้านมาตรฐานบริการสาธารณสุข  กลุ่มที่ 2 ประเด็นด้านการบริหารจัดการสำนักงาน  และประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มที่ 3 ประเด็นด้านการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและพื้นที่/กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง(Long term care: LTC)กลุ่มที่ 4 ประเด็นด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และประเด็นด้านการรับรู้และคุ้มครองสิทธิและกลุ่มที่ 5 ประเด็นปัญหาในพื้นที่ : การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายแพทย์ปรีดา   แต้อารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากรับฟังความคิดเห็นทั่วไปฯ ในระดับเขตแล้ว สปสช. เขต 7 ขอนแก่น จะนำข้อคิดเห็นที่เสนอจากเวทีการรับฟังความคิดเห็น เสนอต่อ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อผลักดันประเด็นข้อเชิงเสนอนโยบายที่สำคัญสู่การสร้างนโยบายสาธารณะด้านหลักประกันสุขภาพของประเทศ สำหรับข้อคิดเห็นที่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ สปสช. เขต  7 ขอนแก่น  จะนำไปเสนอต่อผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาแก้ไขต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาข้อเสนอจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้รับการแก้ไขไปแล้วเช่น การส่งต่อผู้ป่วยข้ามจังหวัด การดูแลสุขภาพผู้ต้องขังโดย สปสช. ได้ร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขทั้ง4 จังหวัด ในพื้นที่ (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) จัดการตรวจสุขภาพผู้ต้องขังในพื้นที่ เป็นต้น

สำหรับผลจากการรับฟังความคิดเห็นฯ ที่จะต้องมีการนำไปพัฒนาเชิงนโยบายเพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เช่น ขอให้ สปสช. เพิ่มสิทธิประโยชน์น้ำมันกัญชาเป็นทางเลือกหนึ่งในการรักษาพยาบาล หลังจากที่รัฐบาลปลดล็อคให้สามารถใช้น้ำมันกัญชาในการรักษาพยาบาลได้  การเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คือ การปรุงยาเฉพาะราย การให้บริการรักษาพอกยา สุมยา แช่ยา เผายา และการให้บริการ 4 โรคหลัก คือไมเกรน ข้อเข่าเสื่อม อัมพฤกษ์อัมพาต และโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ เนื่องจากเป็นบริการที่แพทย์แผนไทยให้บริการกับผู้ป่วยอยู่จริง แต่ไม่สามารถเบิกค่าชดเชยจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยาต้านไวรัส และ วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี ทุกสายพันธุ์การปรับเพิ่มเพดานเงินชดเชยค่าบริการการส่งต่อกรณีผู้ป่วยนอกของกระทรวงสาธารณสุขให้เพิ่มขึ้นตามอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  สปสช. ต้องให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเครือข่ายผู้ป่วย เพื่อการเป็นเจ้าของระบบร่วมกัน ขอให้เพิ่มสิทธิประโยชน์การครอบฟันการรักษารากฟัน

สปสช.ควรจัดระบบดูแลคนพิการ เพื่อให้สามารถฟื้นฟูคุณภาพชีวิต โดยมีผู้ช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับค่าตอบแทน คล้ายกับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โดยเป็นการจ้างงานในระดับตำบลและมีการจ่ายค่าแรงขั้นต่ำคล้ายกับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดำเนินการ โดยดำเนินการผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หรือกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ เป็นต้น

.

336 total views, 1 views today