สำนักบริการวิชาการ และสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัดอบรมภาษาไทยให้นักศึกษา มหาวิทยลัยภาษาย่างกุ้ง ประเทศเมียนม่าร์ จำนวน 50 คน เมื่อ 8-16 มิ.ย. 2562

ผศ.นส.พ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ฝ่ายวิชาการ และนายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนักฯ นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มข. จัดโครงการ “อบรมภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศที่เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์” ระหว่างวันที่ 8–16 มิถุนายน 2562 ณ Yangon University of Foreign Language (YUFL) สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่าร์ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและประชาคมอาเซียน เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนภาษาไทยในต่างประเทศ หาแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรนักศึกษาและรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ผลงานวิจัยระหว่างกันด้วย โดยมี ผศ.ดร.มารศรี สอทิพย์, ผศ.ดร.อิศเรศ ดลเพ็ญ ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ และ นศ.ภาควิชาภาษาไทย

ผศ.ดร.สาธร พรตระกูลพิพัฒน์ เปิดเผยว่า “สภาพการเรียนการสอนภาษาไทยในประเทศเมียนม่าร์ ปัจจุบันเด็กวัยรุ่นของประเทศเมียนมาร์นิยมเรียนภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น และภาษาไทยด้วย เนื่องจากเห็นว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านใกล้กันและสามารถหางานทำได้ง่าย มีสอนอยู่สองมหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมัณฑะเลย์ และมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งย่างกุ้ง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งมัณฑะเลย์มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศแห่งย่างกุ้งมีการส่งนักศึกษาเรียนต่อระดับโท-เอก ที่ มมส. และ มศว. เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีถ้า มข. สร้างความสัมพันธ์ที่ดี เราจะได้ นศ. มาเรียนที่ มข.เพิ่มขึ้น โดยใช้ทุนจาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (Thailand International Cooperation Agency – TICA)”

 

302 total views, 1 views today