สำนักบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 มิ.ย. 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มข.

           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และนายธวัช รัตนมนตรี ผอ.กองบริหารงานสำนักฯ ให้การต้อนรับ Dr.Souksan VILAVONG Director of Information Center and IT และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จำนวน 6 คน เพื่อเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องมณีเทวา ชั้น 5 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           ดร.วาธีส ลีลาภัทร หัวหน้าโครงการและหัวหน้าทีมวิทยากร กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการว่า “มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยจำปาสัก ได้มีการลงนามความเข้าใจ (MOU) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรร่วมกัน มหาวิทยาลัยจำปาสัก มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ แต่ยังขาดประสบการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ซึ่งภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มข. มีความเชื่ยวชาญ มีการจัดการเรียนการสอนและวิจัยในเรื่องนี้อยู่แล้ว จึงมีความพร้อมในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับคณาจารย์ของมหาวิทยลัยจำปาสักได้ ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมเป็นวิทยากร ดังนี้ 1) ผศ.ภาณุพงษ์ วันจันทึก ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2) ผศ.รุจชัย อึ้งอารุณยะวี ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3) ผศ.นิยม พินิจการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และ 4) นายธีระพงษ์ บุญพา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์”

           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวต้อนรับว่า “สำนักบริการวิชาการ ยินดีต้อนรับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยจำปาสัก ด้วยความยินดียิ่ง มข. และ มหาวิทยาลัยจำปาสัก มีบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันอยู่แล้ว หากมีความจำเป็นต้องการในการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรม สำนักบริการวิชาการ ยินดีสนับสนุน เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย”

            จากนั้นได้มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

264 total views, 1 views today