สำนักบริการวิชาการ มข. จัดอบรม “การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย” ระหว่าง 6 – 7 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินและการจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย” ระหว่าง 6 – 7 มิ.ย. 2562 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ

           หัวข้อการอบรมประกอบด้วย 1) ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของไทย 2) การประเมินสถานการณ์ในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 3) การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 4) การจัดการทางการแพทย์ในสถานการณ์สาธารณภัย วิทยากรโดย ดร.วิภาดา วิจักขณาลัญฉ์ ผู้เชี่ยวชาญ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ ท่านดร.ภัคณัฐ วีรขจร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรยะลา

126 total views, 1 views today