สำนักบริการวิชาการ มข. ร่วมกับ 10 สถาบันการศึกษา และเครือเบทาโกร ร่วมแลกเปลี่ยนรูปแบบการทำงาน HAB ติดตามความก้าวหน้า และวางแผนการดำเนินงาน เมื่อ 27-28 พ.ค. 2562 ณ สจธ. (ราชบุรี)
รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มข. นำบุคลากรสำนักบริการวิชาการ ผู้รับผิดชอบพื้นที่ปฏิบัติการชุมชนต้นแบบการพัฒนา เข้าร่วมประชุมเครือข่ายปฎิบัติการการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB Social Lab) ครั้งที่ 7ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมจำนวน 11 สถาบัน เครือเบทาโกร สถาบันร่วมสังเกตุการณ์ 2 สถาบัน เพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายต่อไป

           การพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB:Holistic Area Based) คือการพัฒนาชุมชน 5 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพ สังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้คุณธรรมเพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและน่าอยู่ เป็นการพัฒนาในลักษณะของเครือข่ายสถาบันการศึกษา จำนวน 11 สถาบัน และ เครือเบทาโกร

จากการเปิดเผยความก้าวหน้าของการพัฒนาเชิงพื้นที่แบบองค์รวมของคุณนิภาพรรณ ชัยเดชทยากุล ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่า “การดำเนินงานในระยะที่ 1 เกิดโครงสร้างคณะทำงาน แนวทางการทำงาน และประเด็นในพื้นที่ทำงานของทั้ง 11 สถาบัน ระยะที่ 2 มีเจ้าภาพการดำเนินงานใน 5 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติเศรษฐกิจ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี, สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2) มิติสุขภาพ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 3) มิติสังคม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
4) มิติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 5) มิติการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้เครือข่ายได้กำหนดติดตามความก้าวหน้าครั้งที่ 8 ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข้อมูล/ภาพ : นิภาพรรณ  ชัยเดชทยากุล

182 total views, 1 views today