เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 08.30 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น  ได้มีพิธีเปิดการซ้อมแผนอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ.2562โดยมีคุณนิสา ชาภู่พวง ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ในฐานะเป็นผู้อำนวยการดับเพลิง และพนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าฯ พร้อมด้วย BU ต่างๆ โดยมีผู้ร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกซ้อมครั้งนี้

มีคณะสังเกตุการณ์จาก เทศบาลนครขอนแก่น, หน่วยงานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย( ปภ.)ฯลฯและสื่อมวลชน ร่วมสังเกตการณ์ในการฝึกซ้อมครั้งนี้ด้วย

สำหรับแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย และอพยพหนีไฟเพื่อเป็นไปตามตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ให้พนักงานและผู้ใช้อาคารสามารถถึงการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้กรณีที่ต้องมีการอพยพหนีไฟ โดยมีการจำลองเหตุการบริเวณชั้น 2 พร้อมให้มีการอพยพคน ไปยังกองอำนวยการบริเวณลานกิจกรรม(ลานถนนข้าวเหนียว) โดยการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ สำเร็จลุลวงไปด้วยดี

684 total views, 1 views today