เมื่อวันที่ 3 เมษายน 62 ที่ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (บาราย) วัดกู่ประภาชัย บ้านนาคำน้อย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำหัวหน้าส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องซ้อมเสมือนจริงในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับการใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าลำดับขั้นตอนของการดำเนินงาน ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ จังหวัดได้เตรียมการเสร็จสิ้นแล้ว

วันที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์ในการตักน้ำคือ 11.5 2 นาที เมื่อตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ใส่ขันน้ำสาครแล้วจะเข้าสู่พิธีทำน้ำอภิเษก ระหว่างวันที่ 8 และ 9 เมษายน ที่ พระมหาธาตุแก่นนครอนุสรณ์สาธุชน วัดหนองแวงพระอารามหลวง อำเภอเมืองขอนแก่น และวันที่ 10 เมษายนจะประกอบพิธีเชิญคนโทน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ บาราย อยู่ที่วัดกู่ประภาชัย ขนาด กว้าง 11 เมตรยาว 21. 9 เมตร ผนังขอบสระทั้ง 4 ด้านเรียงด้วยศิลาแลง เป็นขั้นบันไดลงไปบรรจบพื้นสระ เป็นศาสนสถานประจำสถานพยาบาลหรือโรคยาศาล สร้างตามพระราชโองการของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรเขมรในราวพุทธศตวรรษที่ 18 และสันนิษฐาน เป็นศาสนสถานประจำอโรคยาศาล 1 ใน 102 แห่ง

มีรูปแบบศิลปกรรมเป็นกลุ่มโบราณสถาน ประกอบด้วย ประสาทประธาน บรรณาลัยล้อมรอบด้วยกำแพงแก้ว มีประตูซุ้มหรือโคปุระด้านทิศตะวันออกด้านเดียว นอกกำแพงมีมุมด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีสระน้ำกรุด้วยศิลาแลง 1 สระ บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เคยได้มีการอัญเชิญน้ำจากสระไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญ อาทิ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบเมื่อปี พ.ศ. 2530 และ พระราชพิธีมหามงคลพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ปี พ.ศ. 2554 ของรัชกาลที่ 9

260 total views, 1 views today