เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ที่โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการจัดงานเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2562 โดยมีนายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นมาเป็นประธาน พร้อมด้วย รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นางพรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น รองอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม มข.และศิลปินพร้อมแขกผู้มีเกียรติที่มารับรางวัลและมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก สำหรับการจัดโครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และวันอนุรักษ์มรดกไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่สอดคล้องยุทธศาสตร์ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงานของศิลปินพื้นบ้าน ที่ได้สร้างสรรค์และถ่ายทอดผลงานศิลปะอันล้ำค่าไว้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมคุณค่าผลงานอันทรงเกียรติของศิลปินสานต่อมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่สืบไป โดยได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 14 ในแต่ละปีจะมีการคัดเฟ้นศิลปินผู้เป็นตำนานของชาวอีสาน ปราชญ์ชาวบ้าน และองค์กรที่อุทิศเพื่อมวลชนเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจในการอนุรักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมและเป้นการแสดงออกให้คนรุ่นใหม่ได้เกิดแรงบันดาลใจสำหรับการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี 2561 มีจำนวนทั้งสิ้น 23รายชื่อ โดยแบ่งเป็นการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสาน จำนวน 9 รายชื่อ แบ่งออกเป็น อมรศิลปินมรดกอีสาน 3 รายชื่อ สาขาทัศนศิลป์ 1 รายชื่อ สาขาวรรณศิลป์ 1 รายชื่อ และ สาขาศิลปะการแสดง 3 รายชื่อ นอกจากนั้นเป็นรางวัลผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมสัมพันธ์ จำนวน 13 รายชื่อ และ 1 กลุ่ม คือสาขาหัตถกรรม 2 รายชื่อ สาขาแพทย์แผนไทย1 รายชื่อ สาขาวิสาหกิจชุมชน 1 รายชื่อ สาขาศิลปกรรม 6 รายชื่อ สาขาภาษาและวรรณกรรม 1 รายชื่อ สาขาอาหารและโภชนาการ 1 กลุ่ม สาขาสื่อสารวัฒนธรรม 2 รายชื่อ

 

225 total views, 1 views today