นศ.มข. นำเสนอแผนงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 61-62 เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจัดการ และช่องทางการจำหน่าย ให้กับวิสาหกิจชุมชน 7 โครงการ

           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นประธานเปิด กิจกรรม “การนำเสนอแผนการดำเนินงาน โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จำนวน 7 โครงการย่อย ต่อคณะกรรมการธนาคารออมสิน ภายใต้ “โครงการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปี 2561 – 2562 “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” วันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคารพิมลกลกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

           รศ.เกรียงไกร กิจเจริญ ได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า “ธนาคารออมสิน ร่วมกับ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกันส่งเสริมให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นเยาวชน ได้นำองค์ความรู้ ที่ได้เรียนมา บูรณาการเข้ากับภูมิปัญญาของชุมชน ไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การจัดการ การบัญชี และช่องทางการจำหน่าย โดยมีอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ การบัญชี การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์ คอยให้คำปรึกษาตลอดโครงการ ทีมที่ปรึกษาโครงการจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประกอบด้วย ผศ.ดร.อารีย์ นัยพินิจ, ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ, ดร.เทียนทิพย์ บัณฑุพานิชย์, ดร.ภัทรขวัญ พิลางาม, ดร.ภัทรวดี เพิ่มวณิชกุล และ ผศ.นงนุช ภู่มาลี จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์”

นศ.มข. นำเสนอแผนการดำเนินงาน 7 แผนงาน ประกอบด้วย 1.โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำผึ้งวริศรา 2.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงจิ้งหรีดและพัฒนาผลิตภัณฑ์กรณีศึกษาฟาร์มจิ้งหรีดเมืองขอน 3. โครงการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจากเชือกร้านแดง แฮนด์เมด 4. โครงการ การคิดค้นน้ำเพื่อสุขภาพ สร้างสรรค์แบรนด์สินค้า และบรรจุภัณฑ์ใหม่ 5. โครงการพัฒนา ปรับปรุงและออกแบบบรรจุภัณฑ์น้ำปลาร้าสูตรโซเดียมต่ำ 6. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มทุ่งนาป่าหม่อน 7. โครงการพัฒนาฟาร์มหมูออร์แกนิก ว.ทวีฟาร์ม โดยเป็นการนำเสนอรายละเอียดต่อหน้าคณะกรรมการจากธนาคารออมสิน เพื่อให้ธนาคารได้ทราบแนวทางในการดำเนินงานและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม รวมถึงรับฟังความคิดเห็นของของผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการปรับแนวทางในการพัฒนาแต่ละกิจการให้ตรงกับวัตถุประสงค์และเกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดต่อไป

310 total views, 1 views today