เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น.ที่ผ่านมา ณ หอประชุมรัตนะ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานมอบวุฒิบัตรและปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 58 โดยมีนางเบญจมาศ หะยาจันทา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงาน
ในการนี้ นายเลิศปัญญา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 58 และขอให้ทุกคนตั้งมั่นในการประกอบอาชีพอย่างสุจริต และได้กล่าวว่า ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นก้าวแรกในการที่จะนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม ตลอดทั้งยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต โดยเฉพาะในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเราจะต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่กลุ่มเยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัดอีสานตอนบน ที่ขาดโอกาสในการศึกษาต่อในระดับสูง ประสบปัญหาทางสังคม มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายในครัวเรือน ตลอดจนผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพเป็นของตนเอง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมและป้องกันการถูกล่อลวงเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี โดยครั้งนี้มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรทั้ง 14 หลักสูตร ประกอบด้วยภาคปกติ 6 เดือน หลักสูตรระยะสั้น 4 เดือน และ 1 เดือน จำนวนทั้งสิ้น 314 คน และยังมีการฝึกอบรมให้แก่กลุ่มสตรีและครอบครัว (ภายนอกศูนย์ฯ) ที่อยู่ในชุมชน ได้แก่ โครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีและครอบครัว จำนวน 12 รุ่นๆ รวมทั้งสิ้น 360 คน และโครงการสนับสนุนกลุ่มประกอบอาชีพ 110 วัน จำนวน 150 คน ซึ่งศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดขอนแก่น ได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนได้มีความรู้ มีทักษะด้านอาชีพ โดยเน้นให้สามารถประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ ยังได้จัดหางานในสถานประกอบการให้แก่ผู้ที่สนใจเมื่อสำเร็จการฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 90 ที่มีงานทำและส่วนที่เหลือได้ศึกษาต่อและประกอบอาชีพอิสระ โดยได้รับความร่วมมือและบูรณาการกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ได้แก่ หน่วยงานสังกัด พม. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนฯ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถานพยาบาลดวงใจเนอร์สซิ่งโฮม กรุงเทพฯ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 23 เรือนจำกลางจังหวัดขอนแก่น ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขอนแก่น หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ นายเลิศปัญญาได้ให้โอวาทแก่ผู้เข้ารับวุฒิบัตร และเยี่ยมชมบูธผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรีที่เคยผ่านการฝึกอบรมวิชาชีพจากศูนย์ฯ จากนั้นได้พบปะเครือข่าย ณ ห้องโรงเรียนครอบครัว คลีนิคพหุวัฒนธรรม เพื่อเยี่ยมชมการทำงานพร้อมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

401 total views, 1 views today