เมื่อวันที่ 28 มี.ค.2562/ ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน จังหวัดและอำเภอ และผู้แทนกลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่ม กล้วยฉาบ บ้านป่าเหลื่อม อ.เมืองขอนแก่น และ กลุ่มข้าวแตน บ้านลาน อ.บ้านไผ่ กลุ่มละ 9 คน ร่วมประชุมกิจกรรมพัฒนาธุรกิจต้นแบบ และกลุ่มขยายผล สู่การเป็นผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur :CE) ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านระบบ Video Conference วัตถุประสงค์เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงานฯ การจัดการองค์กร การประสานงาน แนวทางการสร้างเครือข่าย และขยายผล

267 total views, 1 views today