เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง มอบหมาย น.ส.กนกอร สุนทรพิทักษ์ และคณะทำงานติดตามหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น การดำเนินงานโครงการเงินทุนหมุนเวียน ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จำนวน 2 โครงการๆละ 200,000 บาท คือ โครงการปลูกข้าวโพด ม.7 ต.หนองบัว และโครงการเลี้ยงโคขุน ม.1 ต.หนองบัว อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น

269 total views, 1 views today