วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ศาลหลักเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น มอบหมายให้ นายธวัชชัย รื่นรมย์สิริ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย นายธวัชชัย วนาพิทักษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนการโยธา สำนักการช่าง ร่วมต้อนรับพร้อมรับฟังการรายงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทดลองระบบราง และต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง โดยมี Mr. Tomoaki Goto ประธานบริหาร บริษัท เอ็กเซดดี้ ฟริคชั่น แมททีเรียล จำกัด (Exedy Friction Material.Co.,Ltd) บริษัทจากนครซิโรซิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นผู้ประสานงานให้นำรถแทรมนี้มาที่ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของรถแทรม (Tram) รุ่น Hiroden – 907 จากบริษัท Hiroshima Electric Railway จำกัด และ อ.ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เป็นผู้กล่าวรางงานความก้าวหน้าโครงการพัฒนาห้องทดลองระบบรางและต้นแบบตัวรถทำขนาดเท่าของจริง (Railway System Laboratory and Full-Size Prototype Project)

โดยมี นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น นายสุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มข. ตัวแทนบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น ดร.ณรงค์ สีหาจ่อง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและฝึกอบรมระบบขนส่งทางราง พร้อมแขกผู้มีเกียรติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำหรับโครงการพัฒนาทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง โดยความร่วมมือของ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด (KKTS) และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด (KKTT) จะดำเนินโครงการ ห้องทดลองระบบรางและต้นแบบตัวรถทำขนาดเท่าของจริง (Railway System Laboratory and Full Size Prototype Project) ไม่ได้นำมาใช้ทำระบบรางเพื่อแก้ไขปัญหาจราจร แต่มีเป้าหมายเพื่อใช้รองรับการเรียนการสอน “หลักสูตรระบบราง” ของกลุ่มมหาวิทยาลัย เป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบขนส่งทางราง ซึ่งถือได้ว่าเป็นห้องทดลองเสมือนจริงเพื่อศึกษาระบบการเดินรถ การบริหารจัดการ และการซ่อมบำรุง โดยทดลองวิ่งรอบบึงแก่นนคร ระยะทางรวม 4 ก.ม. ซึ่งแนวคิดนี้จะยังไม่ดำเนินการจนกว่าจะมีผลการศึกษาให้เรียบร้อยก่อน เมื่อศึกษาเสร็จจึงเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชน โดยในขณะนี้รถแทรมน้อยตั้งโชว์ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จนถึงปลายเดือนมีนาคม ซึ่งจะมีการพิจารณาอีกครั้งครั้ง หากไม่กระทบกับพื้นที่การจัดงานถนนข้าวเหนียว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อาจจะมีการขยายเวลาเพื่อให้ประชาชนคนไทย และนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศและทั่วโลกที่เดินทางมาเที่ยวสงกรานต์ถนนข้าวเหนียวได้ชม

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาทดลองระบบรางและต้นแบบรถแทรมขนาดเท่าของจริง นอกจากใช้เพื่อรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรระบบรางแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่น ตลอดจนเป็นการและสร้างความคุ้นเคยให้กับชาวขอนแก่นในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ มุ่งสู่โครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT สายเหนือ – ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น ซึ่งระบบขนส่งมวลชนรางเบา LRT ไม่ใช่เพียงแก้ปัญหาจราจรเท่านั้น แต่คือการรถไฟฟ้ารางเบาในการขับเคลื่อนเมือง การผลักดันให้จังหวัดขอนแก่นสามารถผลิตรถไฟฟ้าได้เอง ซึ่งจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ให้พี่น้องชาวขอนแก่นและชาวอีสานมีงานทำ ให้ลูกหลานชาวขอนแก่นเรียนที่ขอนแก่น ทำงานที่ขอนแก่น มีการสร้างงานที่ขอนแก่น ก่อให้เกิดรายได้ GDP ในจังหวัดขอนแก่น และมีส่วนในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของเมืองต่อไป

360 total views, 1 views today