เมื่อวันนี้ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง พร้อมทีมงาน ประชุมผู้นำ อช. เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์โครงการฯ คือ การนำไปสู่ 3 พ. มีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง มีความสุขพอเพียง และมีครอบครัวอบอุ่นพอเพียง โดยผู้นำ อช. ร่วมประชุมนำเสนอข้อมูลปัญหา/ความต้องการ ที่ได้จากการลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อจัดทำกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นอำเภอบ้านฝาง

172 total views, 2 views today