อธิการบดีเผยวิกฤตอุดมศึกษาคือความท้าทาย บุคลากรนักศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนล้วนมีบทบาทสำคัญต่อการก้าวเดินของมหาวิทยาลัยไปสู่KKU Transformation

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมอุดร ตันติสุนทร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมถ่ายทอดนโยบาย และรับความคิดเห็นต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มข. พ.ศ. 2563 – 2566 โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจำนวน 95 คน  และ ในช่วงบ่ายในกลุ่มสภาพนักงานและบุคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น
          รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในการถ่ายทอดนโยบายฯ ได้กล่าวในช่วงต้นของการจัดกิจกรรมในกลุ่มผู้บริหารส่วนงานต่างๆว่า การพบปะครั้งนี้ถือว่าทุกท่านเป็นบุคคลสำคัญที่จะมาเติมเต็มแผนยุทธศาสตร์ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และสุดท้ายคือการได้มาช่วยกันขับเคลื่อนแผนนี้ร่วมกันทั้ง 11 ยุทธศาสตร์  สำหรับแผนที่ได้จัดทำขึ้นมาจากการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมซึ่งมีประเด็นที่สำคัญ 2 เรื่องอันเป็นวิกฤตอุดมศึกษา คือ 1 Disruptive technology in Education  ที่เราเชื่อว่าด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันทำให้องค์ความรู้มีอยู่ทั่วไปไม่ได้มีเฉพาะในมหาวิทยาลัย ส่งผลต่อจำนวนนักศึกษาที่เข้ามาเรียนให้สถาบันอุดมศึกษาที่มีจำนวนลดลงแม้แต่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็จะไม่พ้นที่ต้องเจอผลกระทบในอนาคตหากไม่มีการปรับตัวในเรื่องการเรียนการสอน  2 Student numbers decreased การลดลงของการเรียนในสาขาต่างๆ อันมาจากประชากรที่ลดลงในขณะที่จำนวนที่นั่งเรียนมีมากเกิน  นอกจากนี้ยังมีในเรื่องหลักสูตรไม่ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  และ  การอุดหนุนจากรัฐน้อยลง  แม้ว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเชื่อมั่นมาเราผลิตบัณฑิตเพื่อการเป็น Ready to use แต่ในปัจจุบันผู้ประกอบการยังต้องการบัณฑิตที่มีคุณภาพ Ready to use & Create technology อีกด้วย ดังนั้นธีมหลักของการทำแผนใน 4 ปีข้างหน้าคือ”การปรับเปลี่ยน” คือ KKU Transformation โดยกำหนด วิสัยทัศน์ คือ มหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนาระดับโลก (A World-leading Research and Development University) ด้วยบทบาทหน้าที่ คือ อุทิศเพื่อชุมชนและสังคม (Social Devotion) และ ยุทธศาสตร์ คือ เสริมสร้างความก้าวหน้าและยั่งยืนโดยบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง(Striving for progress and sustainability by managing changes) และ เป้าหมาย : People Ecological Spiritual
          ในการประชุมได้เปิดโอกาสให้มีการเสนอแนวคิดต่อแผนยุทธศาสตร์กันอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าว KKU NEWS ถึงความคาดหวังและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนต่อการบริหารมหาวิทยาลัยว่า “ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหาร มข.4 ปีเราให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อให้แผนมีความครบถ้วนสมบูรณ์ ในทุกประเด็น  เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมที่ผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ซึ่งเราคาดหวังว่าทุกท่านจะเข้ามาช่วยกันเสนอความคิดเห็นให้แผนมีความสมบูรณ์ สำหรับทิศทางของมหาวิทยาลัยกำหนดมานั้นจะเป็นทิศทางกว้างๆที่ให้ผู้บริหารและพวกเราได้มาช่วยกันทำแผนย่อยที่ไปตอบสนองต่อความสำเร็จของแผนใหญ่ ดังนั้นทุกส่วนงานจะมีบทบาทในการคิดแผนงานยุทธศาสตร์หรือโครงงานต่างๆออกมา  ในส่วนของนโยบายเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารมหาวิทยาลัยนั้นเราให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นและการสื่อสารสองทาง เพื่อให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องมีความเข้าใจ เกิดการยอมรับ และมาช่วยกันขับเคลื่อนพัฒนาซึ่งเราเชื่อว่าทุกความคิดเห็นล้วนเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์”

144 total views, 1 views today