เมื่อวันที่ 20 มี.ค.2562 จ.ขอนแก่น ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) จังหวัดขอนแก่น โดยนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุมฯ ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อติดตาม และรายงานผลความก้าวหน้าการรับสมัครสมาชิก กอช.ในระดับอำเภอ ซึ่งจังหวัดขอนแก่น มีเป้าหมายในการรับสมาชิก กอช. จำนวน 46,620 ราย โดยได้กระจายเป้าหมายให้อำเภอ รณรงค์ ให้มีการรับสมัคร หมู่บ้านละ 20 คน   การประชุมมี นายธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ แหล่งหล้า นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษรักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

195 total views, 1 views today