มข. และมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรม “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 8 ให้กับข้าราชการพลเรือน ตำรวจ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม และเป็นที่พึงของประชนได้

สำนักบริการวิชาการ มข. และมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ จัดอบรม “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

           รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ กล่าวรายงานการจัดอบรม ว่า “การจัดอบรมผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน รุ่นที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการซึ่งเป็นผู้นำนโยบายรัฐสู่ประชาชน ต้องมีทั้งความรู้และคุณธรรม เป็นที่พึงของประชนได้ จัดอบรมระหว่างวันที่ 19 – 22 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี และ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมอบรม จำนวน 26 คน

กิจกรรมการฝึกอบรมประกอบด้วยการบรรยาย หัวข้อ ผู้นำและการสร้างทีมงาน ยุค 4.0, คดีทางปกครอง ความเสี่ยงของนักบริหาร, ประเมินสมรรถนะบริหาร, ผู้นำยุคใหม่ เครือข่ายอาเซียน, บทบาทผู้นำกับการเปลี่ยนแปลง, แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และศึกษาดูงานแหล่งเศรษฐกิจและสังคม สปป.ลาว และองค์กรและบุคลากรยุคใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ประกอบด้วย อ.ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ, อาจารย์สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, อาจารย์บุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย ที่ปรึกษากองบริหารงานสำนัก สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ผศ.ดร.วิศปัตย์ ชัยช่วย และ อ.ปริพัฒน์ ไสยสาลี”

นายขจัดภัย บุรุษพัฒน์ ประธานมูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กล่าวเปิดการอบรมว่า “ไม่ว่ายุคใดสมัยใดข้าราชการยังคงเป็นสถาบันหลักที่มีความสําคัญต่อบ้านเมือง ในฐานะเป็นกลไกลของรัฐ ที่จะต้องนํานโยบายของรัฐบาล ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลนํามาซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง นอกจากนี้ข้าราชการต้องลงไปทํางานสัมผัสกับประชาชนให้บริการด้านต่าง ๆ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย ข้าราชการต้องมีความรู้ความสามารถและต้องมีคุณธรรม เพื่อเป็นที่พึ่งพาของประชาชนได้อย่างแท้จริง และข้าราชการที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีภาวะผู้นำ เพราะผู้มีความเป็นภาวะผู้นำจะสามารถดึงดูดใจให้ผู้คนเชื่อถือไว้วางใจ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ มีน้ำใจไมตรียึดมั่นในความถูกต้องเป็นธรรม สำนักบริการวิชาการ จึงจัดอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” เพื่อปลูกฝังแนวคิดและอุดมการณ์ในการเป็นผู้นำ มีความรอบรู้ต่าง ๆ แล้วต้องมีคุณธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจด้วย”

117 total views, 1 views today