เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 /นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง มอบหมาย ทีมงาน พช.บ้านฝาง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและครอบครัวพัฒนาต้นแบบตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านปาหวายนั่ง ม.2 บ้านหนองเซียงซุย ม.5 บ้านหนองเซียงซุย ม.9 ต.ป่าหวายนั่ง บ้านนาโพธิ์ ม.2 ต.หนองบัว และบ้านวังโพน ม.6 ต.ป่ามะนาว จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ศึกษาดูงานสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (บ้านพี่) ณ บ้านสามสวนกลาง ม.14 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

110 total views, 1 views today