เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง มอบหมาย ทีมงาน พช.บ้านฝาง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและครอบครัวพัฒนาต้นแบบตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยหว้า ม.6 ต.โนนฆ้อง บ้านแก่นเท่า ม.5 ต.ป่ามะนาว บ้านแดง ม.6, 12 และบ้านใหม่สุขสันติ ม.14 ต.บ้านเหล่า จำนวนทั้งสิ้น 150 คน ศึกษาดูงานสร้างเสริมประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ (บ้านพี่) ณ บ้านสามสวนกลาง ม.14 ต.สามสวน อ.บ้านแท่น จ.ชัยภูมิ

114 total views, 1 views today