เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562พัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นางทัศนีย์ หีบแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี2562
นางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดินดำ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทชุมชน รวมทั้งมีการประเมินความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน และติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนครัวเรือนสัมมาชีพด้วย ณ บ้านดินดำหมู่1 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

111 total views, 1 views today