เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 /นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง มอบหมาย น.ส.ขวัญนิภา เลขากุล และ น.ส.กนกอร สุนทรพิทักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนง.พช.บ้านฝาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านสมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้นำชุมชน ณ บ้านวังโพน หมู่ที่ 6 ตำบลป่ามะนาว  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุนันทา โรจนชาลี นักวิชาการเกษตรฯ จากสำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา เทคนิคการทำเกษตรปลอดภัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

 

115 total views, 1 views today