เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562/พัฒนาชุมชนอำเภอภูเวียง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงนางทัศนีย์ หีบแก้ว นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอภูเวียง มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี2562
นางสาววริศรา ล่ามแขก นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลดินดำ ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการจัดทำแผนชีวิตและแผนชุมชน. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างมีทิศทางที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศักยภาพและบริบทชุมชน ณ บ้านกุดดุก หมู่4 ตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน

 

71 total views, 2 views today