เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 /นางจิตราภรณ์ ศรีอ่อน พัฒนาการอำเภอบ้านฝาง พร้อมด้วย น.ส.ขวัญนิภา เลขากุลและ น.ส.กนกอร สุนทรพิทักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนง.พช.บ้านฝาง ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม สัมมนาการเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างความเข้าใจ เกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต และการพัฒนาหมู่บ้านสมดุล สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับผู้นำชุมชน ณ บ้านหนองเซียงซุย หมู่ที่ 9 ตำบลป่าหวายนั่ง  ในการนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีสุขุม ดลโสภณ ปลัดอาวุโส อ.บ้านฝาง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านการส่งเสริมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวพัฒนา การบริหารจัดการชุมชน

60 total views, 1 views today