สำนักบริการวิชาการ มข. หารือความร่วมมือเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ การทำงานร่วมกันทั้งระดับหน่วยงานและเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์และความเข้มเข็งของเครือข่ายต่อไป

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นำผู้บริหาร และบุคลากรสำนักบริการวิชาการ หารือความร่วมมือการบริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562  ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณ์พันธุ์ ผอ.สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับ

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ เปิดเผยว่า “ประเด็นในการหารือความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่าย และการทำงานบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกัน ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับเครือข่าย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง นำไปพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านความรู้ ความสามารถ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบริการวิชาการต่อไป”

58 total views, 1 views today