เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จัดพิธีเปิดงาน วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 โดยมี  ลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ฯพณฯ เลี่ยว จวิ้น ยหวิน (Mr. Liao Junyun) กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดขอนแก่น  ฯพณฯ คำไพ  พันทอง รักษาการกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่แห่ง สปป.ลาว ณ ขอนแก่น ฯพณฯ NGUYEN DINH TUAN)  เหงียน ดิงห์ ตวน  กงสุล สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น  รองศาสตราจารย์  ดร.มนต์ชัย  ดวงจินดา  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวรายงานการจัดงาน ในการนี้ มีผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ  เกษตรกร  พ่อค้า  ประชาชน สื่อมวลชน  เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ นิทรรศการจตุรมุข อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยงานวันเกษตรภาคอีสาน  ประจำปี 2562 นี้ จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “นวัตกรรมเกษตรอีสาน บูรณาการภูมิปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันศุกร์ที่ 25 มกราคม- วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
           ดร.สมศักดิ์  จังตระกูล  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า แม้ว่าจากการพัฒนาการเกษตรที่ผ่านมาสามารถทำให้ภาคการเกษตรเจริญก้าวหน้าไปอย่างมากแล้ว แต่ประชากรส่วนใหญ่ของภาคอีสานยังมีรายได้ต่ำ มีฐานะยากจน ขาดโอกาสในการแข่งขันและขาดโอกาสในการพัฒนาอาชีพเกษตรเพื่อความอยู่ดีกินดียิ่งขึ้น ฉะนั้นการจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน จึงมีจุดมุ่งหมายจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่และนำเสนอความรู้ แก้ไขปัญหา ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านการเกษตรจากทุกภาคส่วนสู่ภาคการเกษตรได้อย่างครบวงจร ซึ่งเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไปสามารถนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สมดังเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบาย “การตลาดนำการผลิต” ของรัฐบาล ที่เป็นการกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา คนรุ่นใหม่ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกร เป็นแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางวิชาชีพ จากภาพรวม เห็นได้ว่ากิจกรรมครั้งนี้ ล้วนแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ในหลายมิติ ซึ่งส่งผลดีโดยตรงต่อความอยู่ดีกินดีของประชาชนภาคอีสานทุกครัวเรือนสืบไป
            รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า จัดงานวันเกษตรภาคอีสานขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้นับเป็นปีที่ 29 จากรายงานผลการจัดงานในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าเที่ยวชมงานมากกว่า 500,000 คน และมีเงินหมุนเวียนสะพัดมากกว่า 600 ล้านบาท ซึ่งส่งผลดีโดยรวมต่อเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นอย่างยิ่ง โดยในปีนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการทางการเกษตรของทั้งภาครัฐ และเอกชน  เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และ เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล “การตลาดนำการผลิต”เรื่องการเกษตรสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะเชื่อมโยงในส่วนของการเกษตรแปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนผลิตข้าวครบวงจร
            นายลักษณ์ วจนานวัช  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน  ประจำปี 2562 เป็นการสนองตอบต่อนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการที่พัฒนาและช่วยผลักดันให้พี่น้องเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้การน้อมนำศาสตร์ของพระราชาในด้านการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำเสนอในรูปแบบนิทรรศการในงานครั้งนี้ ยังเป็นความรู้ในการดำเนินชีวิต ที่นำไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกร ในการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศไทย และ ยังเป็นการพัฒนาภาคเกษตรไทยก้าวสู่ “Thailand 4.0” ที่มีภาคเกษตรเป็นตัวหลักสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งเชื่อว่า ความรู้ นวตกรรม เทคโนโลยี และ ภูมิปัญญาในงานครั้งนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกษตรกรไทยซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้พึ่งพาตนเอง สร้างความเข้มแข็งในภาพรวมของประเทศต่อไป
ผู้ที่สนใจสามารถเที่ยวชม วันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ได้ระหว่าง วันศุกร์ที่ 25 มกราคม- วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย จัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช  สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมถึงการแลกเปลี่ยนผลงานวิชาการและวิจัยทางการเกษตรของนักวิชาการทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชนและเกษตรกร  การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตรสู่ชุมชน การฝึกอบรมอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป  และการจำหน่ายสินค้า OTOP จากทั่วทุกภาคของประเทศ

973 total views, 1 views today