เพื่อพัฒนาข้าราชพลเรือน ครู และตำรวจ พัฒนาความเป็นผู้นำและขับเคลื่อนสู่ไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาทักษะการคิด สร้างพันธมิตร และขวัญกำลังใจ
ผศ.ลิขิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ร่วมเป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้” เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 ณ โรงแรมวีวิช จังหวัดขอนแก่น และมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับและให้กำลังใจเป็นจำนวนมาก
ปี 2562 สำนักบริการวิชาการ มข. เป็นสถาบันเครือข่ายของสำนักงาน ก.พ. จัดอบรม จำนวน 4 รุ่น ๆ ละ ประมาณ 100 คน  รวม 400 คน  ในส่วนรุ่นที่ 1 มีข้าราชการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมอบรม ในรุ่นแรก จำนวน 120 คน
รศ.ดร.เกรียงไกร  กิจเจริญ  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ และ
ผู้อำนวการสำนักบริการวิชาการ กล่าวรายงานว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ตามนโยบายของรัฐบาล  มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อพัฒนาข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการตำรวจ ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมาย ให้สนับสนุนการดำเนินบทบาทการเป็นผู้นำ และบทบาทในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 2) พัฒนาทักษะการคิด และทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในอนาคตโดยคำนึงถึงประโยชน์ของชาติและประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  3) สร้างพันธมิตรและส่งเสริมการทำงานที่สอดคล้อง เชื่อมโยงบูรณาการ และการสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบ  4) รับทราบแนวคิดของข้าราชการกลุ่มเป้าหมายในการแก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาประเทศ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการดำรงชีวิตในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน และ 5) เพื่อสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ข้าราชการกลุ่มเป้าหมาย โดยเสริมสร้างความรู้และฝึกการดูแลคุณภาพชีวิตของตนเองได้ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และความคิด เข้าใจถึงแนวทางการจัดการกับความเครียดจากการทำงาน ได้พักและผ่อนคลายจากสภาพการทำงานที่กดดันและสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตรายจากการทำงานในพื้นที่เป็นการชั่วคราว
การฝึกอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยภาคการบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม การศึกษาดูงาน การประยุกต์แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาสถาปัตยกรรม และจิตรกรรมไทย ที่อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ศึกษาวิถีชีวิต สภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมล้านช้าง ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านนาข่า  การตรวจสุขภาพร่างกายโดยคณะเทคนิคการแพทย์ และศึกษาสภาพเศรษฐกิจและสังคม ในอำเภอเมืองขอนแก่น”
ผศ.ลิชิต อมาตยคง กล่าวต้อนรับ ว่า “ยินดีต้อนรับข้าราชการจากจังหวัดชายแดนใต้ และผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ด้วยความยินดียิ่ง เชื่อว่าตลอดระยะเวลาที่ท่านอยูในภาคอีสานและจังหวัดขอนแก่น ท่านจะมีความสุขและมีความอบอุ่น ขอให้ปลอดภัยในการเดินทางไปศึกษาดูงานในสถานที่ต่าง ๆ การเดินทางไปประเทศ สปป.ลาว รวมทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ สุดท้ายก็คือเพื่อความสุขของพี่น้องประชาชน ลูกหลานเรา”
นายสมศักดิ์  เจตสุรกานต์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน กล่าวเปิดการอบรม ว่า “สำนักงาน ก.พ. จัดโครงการ สปชต. มาตั้งแต่ปี 2550 มาจนถึงปัจจุบันถือว่าเป็นระยะเวลานาน ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากพันธมิตร 4 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับคำชมค่อนข้างเยอะ ในการจัดอบรมโครงการนี้ได้อย่างเหมาะสม รอบคอบ ทำให้คนเข้าโครงการนี้ไปกล่าวชื่นชมในเวทีการประเมินผล ซึ่งจะมีการจัดทุกปี และได้รับการประเมินผลในระดับดีมากขึ้นไป ทำให้ข้าราชการจากทางใต้มีความพึงพอใจในระดับที่ดีมาก โครงการนี้ต้องการให้ข้าราชการใต้ได้รับความรู้ใหม่ ๆ ที่สำคัญและจำเป็นในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้ได้มีโอกาสพักและผ่อนคลายร่างกายและจิตใจเป็นการชั่วคราว ต้องการให้ได้รับการพัฒนาทักษะนำความรู้ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนที่ประสบความสำเร็จในการทำงานเป็นปัจจุบันในพื้นที่ การทำงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต นอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการศึกษาดูงานเพิ่มพูนมุมมองของการเรียนรู้จากประเทศเพื่อนบ้านทั้งทางด้านศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และมีการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญ ๆ ได้ศึกษาชีวิตของชุมชน ได้ศึกษาสภาพเศรษฐกิจการค้าที่แตกต่างกันในพื้นที่ในท้องถิ่นต่าง ๆ และยังต้องการให้ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน สามารถทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี เชื่อโยง และก้าวทัน ไทยแลนด์ 4.0 เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกัน”
ด.ต. หญิง บุษราภรณ์. ศรีทะชะ กองพิสูจน์หลักฐาน 10 จังหวัดยะลา. เปิดเผยว่า “เข้าร่วมโครงการ สปชต. 2 ครั้งแล้ว ครั้งแรกเข้าร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และครั้งนี้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น สาเหตุที่เลือกมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะว่าทีมงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แนะนำว่าทีมงาน มข. ดูแลดีทุกคน เน้นการดูแลเป็นพิเศษ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเยอะ ได้ทั้งความรู้และได้เที่ยว มีที่เที่ยวเยอะมาก. ส่วนประโยชน์ที่จะได้จากการอบรม คือ ได้สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างหน่วยงาน ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการเพิ่มมากขึ้น จะทำให้การติดต่อประสานงานในอนาคตได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น”
ข่าว/ประภาพรณ์  ขันชัย

212 total views, 1 views today