การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยประกาศความสำเร็จยอดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ขอนแก่นทะลุเป้าล้านคนรับปีใหม่ พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khon Kaen Love Localวันที่ มกราคม 2562การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประกาศความสำเร็จยอดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ขอนแก่นทะลุเป้าล้านคนรับปีใหม่ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาค เอกชน และภาคประชาคม ซึ่งความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้เปรียบเสมือนของขวัญที่สร้างรอยยิ้ม และความสุขมาสู่จังหวัดขอนแก่น และพร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเปิดตัวโครงการ Khon Kaen Love Local

นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวถึงความสำเร็จ “ขอนแก่นโมเดล” ว่า “นับตั้งแต่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการแถลงทิศทางการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560 เมื่อเดือนกรกฎาคม2559 โดยสู่เป้าหมายที่ท้าทายในการลดการกระจุกตัวทางการท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การส่งเสริมพื้นที่ท่องเที่ยวและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน แทนวิสาหกิจการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 ในการผลักดันและขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นหรือขอนแก่นโมเดล ให้ขอนแก่นก้าวขึ้นเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนผู้เยี่ยมเยือนให้ไม่ต่ำกว่า 5 ล้านคนต่อปี ภายในปี 2560 เน้นแนวทางการดำเนินงานที่เรียกว่า New Biz Connect” ยกจุดขายความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ความพร้อมทางเศรษฐกิจ และศักยภาพของขอนแก่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการจัดประชุมสัมมนา และกิจกรรมระดับชาติและนานาชาติ สร้างความแตกต่างและกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจใช้พื้นที่ขอนแก่นเป็นจุดหมายในการเดินทางเพิ่มขึ้น

ซึ่งปัจจุบันขอนแก่นได้เติบโตขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ก้าวขึ้นสู่เมืองหลักทางการท่องเที่ยว และเป็นศูนย์กลางด้านการประชุมสัมมนา ของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเป็นที่ประจักษ์จากรายงานสถิติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีพุทธศักราช 2560 พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่จังหวัดขอนแก่นมีจำนวน 5,060,143 คนต่อครั้ง ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 2559 กว่า 11%จึงนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการระหว่างภาครัฐภาค เอกชน และภาคประชาคม ของจังหวัดขอนแก่น ความสำเร็จของการร่วมมือร่วมใจในครั้งนี้ เปรียบเสมือนของขวัญ ที่นำความมั่นคงมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความสุขสู่ชุมชน รวมถึงเป็นการสร้างรอยยิ้มแห่งความสุขมาสู่จังหวัดขอนแก่น” นายยุทธศักดิ์  สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าว

อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะยังคงเดินหน้าดำเนินงานส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวต่าง “ขอนแก่น โมเดล” เพื่อสร้างความสุขให้กับพื้นที่ต่อไป โดยนำเอาการท่องเที่ยวมาเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่กับอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ตลอดจนสร้างรายได้ให้กับประชาชนเพื่อเป้าหมายในการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม จึงเป็นที่มาของโครงการขอนแก่น New Biz Season 3 ที่จะยังคงมุ่งเน้นส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มประชุมสัมมนาและศึกษาดูงาน ให้เลือกขอนแก่นเป็นจุดหมายปลายทางและผนวกการเดินทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชนอันมีเสน่ห์ โดยชูการท่องเที่ยววิถีไทยอีสานเพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการเตรียมความพร้อมให้แก่ชุมชนในการต่อยอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาสู่การเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ควบคู่กับการเผยแพร่เสนอดังกล่าวผ่านช่องทางพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่พักร้านอาหาร จึงเปรียบเสมือนด่านแรกที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัส เมื่อเดินทางเข้าสู่ขอนแก่นภายใต้โครงการKhon KaenLove Local

209 total views, 1 views today