รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2562 ว่า“การตั้งมหาวิทยาขอนแก่นขึ้นอีกแห่งหนึ่งนั้น เป็นคุณอย่างยิ่ง เพราะทำให้การศึกษาชั้นสูงขยายออกไปถึงภูมิภาคที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศ ซึ่งต่อไปจะเป็นผลดีแก่การพัฒนา ยกฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่ง ความสำเร็จในการตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงเป็นความสำเร็จที่ทุกคนควรจะยินดี” กระแสพระราชดำรัสเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร์ สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 20ธันวาคม พุทธศักราช 2510 มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ยึดมั่นในพระราชดำรัสในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาโดยตลอด โดยมีปณิธานและปรัชญาที่ว่า จะเป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคม และเป็นศูนย์รวมการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเพื่อเป็นการสนองตอบต่อปณิธานและปรัชญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงานวันเกษตรภาคอีสานเป็นประจำทุกปี โดยได้พัฒนาขยายขอบข่ายงานเพื่อให้เกิดความยิ่งใหญ่และได้มีการเชิญชวนหน่วยงานให้มาร่วมแสดงผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้งภาคเอกชน จากการรายงานผลการประเมินการจัดงานในปี 2561 พบว่ามีนักเรียน นักศึกษา เกษตรกร นักวิชาการและประชาชนผู้สนใจเข้ามาเยี่ยมชมงานจำนวน 583,047 คน มีเงินหมุนเวียนในงานกว่า642 ล้านบาท ซึ่งจำนวนเงินที่หมุนเวียนในช่วงเวลาดังกล่าวมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดขอนแก่นและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เป็นอย่างดียิ่ง ในปีพุทธศักราช2562 คณะเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2562 ในระหว่างวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์2562 ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่29 ของการจัดงาน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สืบสานพระราชปณิธานภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศา นุวงศ์ ในการนำศาสตร์พระราชามาพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการพัฒนาด้านการเกษตรของไทย เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่าง ๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลว่าด้วย “การตลาดนำการผลิต” เรื่องการเกษตรสู่ยุค Thailand 4.0 ซึ่งจะเชื่อมโยงในส่วนของการเกษตรแปลงใหญ่ Zoning by Agri-Map มาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน แผนผลิตข้าวครบวงจร ฯลฯ การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การส่งเสริมและเผยแพร่สินค้าชุมชนที่ผลิตจากกลุ่มเกษตรกร และเพื่อกระตุ้นให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก รวมทั้งการแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการและผลงานด้านการเกษตรของคณะเกษตรศาสตร์และหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ อาทิการจัดสัมมนาวิชาการในระดับชาติและระดับนานาชาติทางด้านเกษตรศาสตร์ และเสวนาทางวิชาการเกษตรร่วมกับเครือข่ายผู้นำองค์กร สหกรณ์การเกษตรต่างๆ การจัดการนิทรรศการกลางแจ้งของหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงผลงานของนักศึกษา การจำหน่ายและการแสดงผลิตภัณฑ์ชั้นนำของกลุ่มเกษตรกร การแสดงผลงานความก้าวจากภาคเอกชน การประกวดและแข่งขันอาหารพื้นบ้านอีสาน การประกวดสินค้าโดดเด่นชุมชน การแสดงบนเวทีและการแข่งขันตอบปัญหาการเกษตร การแสดงความก้าวหน้าทางวิชาการด้านปศุสัตว์และการประมง การประกวดสัตว์และปลา งานวันเกษตรภาคอีสานในครั้งนี้จึงคาดว่าจะเป็นโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านเกษตรในระดับต่างๆ การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร และเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรตามนโยบายของรัฐ การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกเชิงวิชาการและทักษะภาคสนาม การกระตุ้นและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลกต่อไป จึงนับได้ว่างานวันเกษตรภาคอีสานเป็นงานที่มีความสำคัญต่อทุกภาคส่วนในการเผยแพร่องค์ความรู้วิชาการทางด้านการเกษตร”รองศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา คณบดีคณะเกษตรศาสตร์กล่าว

ในส่วนของนางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น ในฐานะผู้เข้ามาร่วมส่งเสริมและการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมงานฯได้กล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยว ว่า” ททท.สำนักงานขอนแก่นขอเรียนเชิญทุกท่านไปเที่ยวงานวันเกษตรภาคอีสานประจำปี 2562 ซึ่งในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25 มกราคมจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดระยะเวลา 10 วัน ของการจัดงานทุกท่านจะได้พบกับการจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางด้านการเกษตร การนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ มีวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ความก้าวหน้าทางการเกษตรฯยุคใหม่  เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวทีนี้ในการเรียนรู้แล้วก็ได้ใช้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกันด้วยนอกเหนือไปจากนั้นก็จะมีการออกร้านของเกษตรกรค่ะจะมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรซึ่งมีความน่าสนใจในความหลากหลายถ้าหากท่านใดที่มีเวลาในช่วงวันดังกล่าวค่ะอยากจะขอเรียนเชิญทุกท่านไปช่วยสนับสนุนการซื้อสินค้าการจับจ่ายใช้สอยซึ่งส่วนหนึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนชุมชนให้เกิดรายได้ให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆที่มาออกร้านค่ะซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนนโยบายตามนโยบายของภาครัฐค่ะที่จะลดความเหลื่อมล้ำของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นงานวันที่ 25 มกราคมจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ 10 วันเท่านั้นค่ะหรือเป็นโอกาสที่ท่านจะได้ไปอุดหนุนสินค้าจากชุมชนด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ”นางสาวศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่นกล่าวทิ้งท้าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1672 TAT Contact Center / ททท.สำนักงานขอนแก่น 0 4322 7714 – 5

315 total views, 1 views today